xoá ask kiểu gì mng ơi huhu hỏi không ai rep quê quá em muốn xoáaaaaa

💬️ Answer this question

Language: English