ลูกกะเด่ด also answered this question with: "ใช้เท่าที่จำเป็น ทำบัญชีรายรับรายจ่ายทุกวัน"