@Duuckutu

Viết Đức

Ask @Duuckutu

Tự nhiên giật mình dậy lúc 3h55 xong giờ không ngủ lại được luôn 🥲

Thế đi chơi thôi 🤣

Language: English