Có bạn nào là buê đuê nữ k? Rep đi t có điều cần nói

💬️ Answer this question

Language: English