Kí một năm mà ở một tháng đổi trọ thì chủ trọ có đấm vào mặt mình không m.n 🥲

💬️ Answer this question
Muốn đổi trọ thì báo cho chủ trọ. Đéo phải thích báo thì báo đéo thích thì thôi đâu, lằng nhằng chủ trọ đấm vào mặt đấy.
Cứ theo nghĩa vụ trong hợp đồng với thoả thuận trước với chủ nhà mà làm, đéo sợ chủ trọ đấm đâu.

Language: English