Trước khi muốn làm ban bè tốt thì ít nhất bạn bè phải hiểu mình

💬️ Answer this question

Language: English