@hoang_huy_nguyen3007

Huy

Ask @hoang_huy_nguyen3007

Mình chấp nhận người đã từng qhe với ny nhưng không chấp nhận ng qhe trước 18t :)) học sinh mà đã bừa bãi vậy rồi

A! Cay . Nhưng quá khứ có thể bỏ qua mà 😅 . Vì chúng ta của tại

Language: English