@phuonganh2003hh

Phuong Anh Nguyễn Thị

What others replied to:

Sống tốt mà người ta chẳng tôn trọng mình thế thì nên sống lệch lạc hơn

show all (5)

Sống thế nào để hok phải hối hận với trái tim đủ thép giữa sự đời độc hại. Muốn ôm thân trong tù tội với nhục nhã thì cứ việc đi rồi cái gì đến cũng đến
Sông tôt ma ngươi ta chăng tôn trong minh thê thi nên sông lêch lac hơn
Ủa rồi tại sao phải vì người khác mà thay đổi bản thân theo hướng tiêu cực?? Bạn sống cho bản thân chứ sống cho ai mà phải khổ thế? Họ nuôi bạn được ngày nào, mua thuốc cho bạn được lần nào, lau nước mắt cho bạn được lần nào mà bạn đội họ lên đầu vậy? Đây gọi là vừa ngu vừa hèn!

Language: English