@vichange

Vi Change

Ask @vichange

Sort by:

LatestTop

Trong các bữa ăn, thời điểm bạn thấy hài lòng nhất là giai đoạn nào? Là miếng đầu tiên, các miếng gần cuối hay miếng chấm dứt?

Miếng đầu nhen

Language: English