@THE24005

❛ ♔ ︰the ruler of genosha ❜❜

Ask @THE24005

Sort by:

LatestTop

Król Mutantów! Szanuję.

fangs_and_stern’s Profile PhotoFUTURISTIC ⠀⠀vampire ᨀ
Co za dobre maniery, użycie właściwego tytułu, również szanuje! 🏼

Harbinger__Of__Chaos’s Profile Photovanda⠀.⠀the darkholder⠀*⠀
⠀⠀

⠀⠀⠀ ⠀⠀ ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ⠀❛ ⠀ ᴍʏ ᴅᴀᴜɢʜᴛᴇʀ, ᴊᴏɪɴ ᴍᴇ
⠀⠀⠀ ⠀⠀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
⠀⠀⠀ ⠀⠀ https://justpaste.it/SCARLETMAGNETISM_01
⠀⠀⠀ ⠀⠀ ᴮᵘᵗ⠀ᴵ⠀ᵃˢᵏ⠀ᶰᵒᵗ⠀ᶠᵒʳ⠀ᶠʳᶤᵉᶰᵈˢʰᶤᵖ,⠀ ᵒʳ ˡᵒᵛᵉ! ᴬˡˡ ᴵ ᵈᵉᵐᵃᶰᵈ ᶤˢ ᶠᵉᵃʳ,
⠀⠀⠀ ⠀⠀ ᵃᶰᵈ⠀ᵇˡᶤᶰᵈ⠀⠀ᵒ⠀ᵇ⠀ᵉ⠀ᵈ⠀ᶤ⠀ᵉ⠀ᶰ⠀ᶜ⠀ᵉ⠀! ⠀ᶠᵒʳ ᴵ ᵃᵐ ᴹᵃᵍᶰᵉᵗᵒ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❛⠀ ᵐ ᶤ ᵍ ʰ ᵗ ᶤ ᵉ ˢ ᵗ⠀ᵒᶠ⠀ᵃˡˡ⠀ᵗʰᵉ⠀ᴍ ᴜ ᴛ ᴀ ɴ ᴛ ꜱ! ⠀❜
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ❛⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ♔⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀❜
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀
ᴍʏ ᴅᴀᴜɢʜᴛᴇʀ ᴊᴏɪɴ ᴍᴇ

⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ⠀❛⠀ ɪ⠀ᴀᴍ⠀ᴘᴏᴡᴇʀ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ᴿᶤᵍʰᵗ ᶰᵒʷ, ᵗʰᵉ ʷᵒʳˡᵈ ᵈᵒᵉˢᶰ'ᵗ ᶰᵉᵉᵈ⠀⠀ʜ⠀ᴇ⠀ʀ⠀ᴏ⠀ᴇ⠀ꜱ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ❛⠀ ᴵᵗ⠀⠀ᶰ⠀ᵉ⠀ᵉ⠀ᵈ⠀ˢ ⠀⠀ᴠ⠀ɪ⠀ʟ⠀ʟ⠀ᴀ⠀ɪ⠀ɴ⠀ꜱ. ⠀❜
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ❛⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ♔⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀❜
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀
ɪᴀᴍᴘᴏᴡᴇʀ

Language: English