@Thynguyen03

Thy Thy

Ask @Thynguyen03

Quen lại nyc như “ cứt nhét lại vào đít” bạn nghĩ sao về ý kiến này?

Tôi thấy nyc tuỳ loại người ... chứ ko phải nyc nào củg là cứt 😁

Language: English