Điều tốt đẹp nhất bạn từng làm cho người bạn ghét là gì?

💬️ Answer this question

Language: English