Nếu muốn, người ta sẽ tìm cách. Nếu không muốn, người ta sẽ tìm lý do. Đơn giản vậy thôi nhưng em cố chấp không hiểu.

💬️ Answer this question

Language: English