Mọi người có ai tính thức hết đêm nay hơm? Mình nói chuyện đi, chứ tui cũng đang mất ngủ :)

💬️ Answer this question

Language: English