từ khi ctay toai mất niềm tin vào tình yêu nhưng đặt niềm tin vào tarot :))

💬️ Answer this question

Language: English