@STARBOV

◟jekyll◝ ﹔ ❯⠀☣

Ask @STARBOV

Sort by:

LatestTop

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀..⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━ ♚ ━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀wish ⠀ i ⠀ knew ⠀ what ⠀to⠀ say
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀outta⠀sight⠀dont⠀mean⠀out⠀of
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀mind ⠀not⠀in⠀your ⠀space ⠀but
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀youre still in mine⠀. . . . . . . . . . . . .
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀. . . . . . . . . . . . . . ⠀ @N3GOTI4TOR
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀♯⠀ ⠀⠀ https://jpst.it/2QS2x ⠀⠀⠀♯
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᶦ⠀ᵒⁿˡʸ⠀ᵐᵉᵗ⠀ʸᵒᵘ⠀ᶦⁿ ⠀ᵐʸ⠀ᵈʳᵉᵃᵐˢ ⠀ᵇᵉᶠᵒʳᵉ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵃⁿᵈ⠀⠀ⁿᵒʷ⠀⠀ ʸᵒᵘ⠀⠀ᵃʳᵉ ⠀⠀ᵐʸ⠀⠀ʳᵉᵃˡᶦᵗʸ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀..⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━ ♚ ━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀now us ⠀freaks⠀and⠀geeks⠀can
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀rule⠀the world⠀have⠀everything
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀doesn't matter if it's real⠀ . . . . . . .
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀. . . . . . . . . . . . . . ⠀ @N3GOTI4TOR
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀♯⠀ ⠀⠀ https://jpst.it/2QGoZ ⠀⠀⠀♯
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᶦ⠀ᵒⁿˡʸ⠀ᵐᵉᵗ⠀ʸᵒᵘ⠀ᶦⁿ ⠀ᵐʸ⠀ᵈʳᵉᵃᵐˢ ⠀ᵇᵉᶠᵒʳᵉ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵃⁿᵈ⠀⠀ⁿᵒʷ⠀⠀ ʸᵒᵘ⠀⠀ᵃʳᵉ ⠀⠀ᵐʸ⠀⠀ʳᵉᵃˡᶦᵗʸ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━♚━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀we're livin' in a sci-fi fantasy
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀i am sleeping with the robot
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀next⠀to⠀me,⠀find⠀planet b
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀t h a t' s ⠀a l l ⠀w e ⠀n e e d
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᶠ ᵉ ᵉ ˡ ᶦ ⁿ ᵍ ⠀ˡᶦᵏᵉ⠀ᵗʰᶦˢ⠀ᵃᶦⁿ'ᵗ ⠀ˡ ᶦ ᶠ ᵉ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᶦ⠀ᵃ ᵐ ⠀ᶜ ʰ ᵒ ᵒ ˢ ᶦ ⁿ ᵍ ⠀ᶠ ᶦ ᶜ ᵗ ᶦ ᵒ ⁿ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━♚━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀i'll be more than just a fable
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀i'll be written⠀in⠀the⠀ stars
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀i will never be⠀too afraid to
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀B ⠀⠀⠀L ⠀⠀⠀3 ⠀⠀⠀3 ⠀⠀⠀D
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ⁿᵒʷ ᶦ'ᵐ ʳᵃᵍᶦⁿᵍ ˡᶦᵏᵉ ᵃ ᶠᶦʳᵉ⠀ᵇᵘʳⁿᶦⁿᵍ ᵘᵖ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵗʰʳᵒᵘᵍʰ⠀⠀ᵉᵛᵉʳʸᵗʰᶦⁿᵍ⠀⠀ ᶦ⠀⠀ ˢ ᵉ ᵉ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

Language: English