cho cậu 4 giây để chuẩn bị tinh thần thích tớ đó.

💬️ Answer this question

Language: English