@lanhNe

stormyy.orchid

What others replied to:

Cảm ơn vì cậu vẫn ở đó, chẳng là gì của nhau cũng được, chẳng còn liên hệ nữa cũng được, miễn là cậu vĩnh viễn ở đó là được

show all (10)

Language: English