Ask @muhammedtileri0:

Ma hata wii raday waki zaroke d bone daa isket tenatya viyana dayke o na ditna babe bene

Aram Jamall
Bxude bra wel dnyaye hat weye

View more

+1 answer in: “Ma aste mrovayatie hnd kem boo ko jihan j tehna mrovayatie hshk bbit !!!! ..... O gull waki dimanke resh o spi xo bbinn .... ma hind kem boo 3awre baranee baren axee l ma barinit ..... O chiya rundika bo kem heziya zarokee brsii o pexas brjinit .... #49”
Next