@AUTUMN_G1RL

⠀《⠀ Iᴠʏ Gʀᴏᴠᴇs

Ask @AUTUMN_G1RL

Sort by:

LatestTop

⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @arevmdawo ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ღ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀Iᴠʏ Gʀᴏᴠᴇs ﹠ Nɪᴄᴏʟᴇ Hᴇᴘʙᴜʀɴ
⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⸻⸻⸻ Sᴡᴇᴇᴛ Mᴇʟᴏᴅʏ﹗
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ᴹʸ ᶠʳᵉᵃᵏᶰᵉˢˢ ᶤˢ ᵒᶰ ᵗʰᵉ ˡᵒᵒˢᵉˑ ᴬᶰᵈ ʳᵘᶰᶰᶤᶰᵍ˒ ᵃˡˡ ᵒᵛᵉʳ ʸᵒᵘˑ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀↳ https://tiny.pl/w3s5w
⠀⠀
arevmdawo  ღ

⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀Eᴠᴇʀʏᴏɴᴇ·s ᴅᴀɴᴄɪɴɢ. Aɴᴅ ʜᴇ·s ɴᴏᴛ ᴡɪᴛʜ ʏᴏᴜ.
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⸻⸻⸻ Wʜᴀᴛ ᴀʀᴇ ᴛʜᴇ ᴄʜᴀɴᴄᴇs﹖
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ᴵ ᶜᵃᶰ'ᵗ ᵇᵉˡᶤᵉᵛᵉ ʷᵉ'ʳᵉ ᶠᶤᶰᵃˡˡʸ ᵃˡᵒᶰᵉˑ
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ᴵ ᶜᵃᶰ'ᵗ ᵇᵉˡᶤᵉᵛᵉ ᴵ ᵃˡᵐᵒˢᵗ ʷᵉᶰᵗ ʰᵒᵐᵉˑ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Eᴠᴇʀʏᴏɴᴇs ᴅᴀɴᴄɪɴɢ Aɴᴅ ʜᴇs ɴᴏᴛ ᴡɪᴛʜ ʏᴏᴜ

⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @arevmdawo ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ღ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀Iᴠʏ Gʀᴏᴠᴇs ﹠ Nɪᴄᴏʟᴇ Hᴇᴘʙᴜʀɴ
⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⸻⸻⸻ Sᴡᴇᴇᴛ Mᴇʟᴏᴅʏ﹗
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ᴵ'ᵐ ʰᵒˡᵈᶤᶰ' ᵒᶰᵗᵒ ᵗʰᵉ ᵖᵃˢᵗˑ ᴵ'ᵐ ˡᶤᵛᶤᶰᵍ ᵈᵉᵉᵖ ᶤᶰ ᵗʰᵉ ˡᵒᶰᵉˡʸˑ
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ᴵ ˡᵉᵗ ᵐʸ ˢᵉᶰˢᵉ ˢˡᶤᵖ ᵃʷᵃʸˑ ᴵ ˡᵉᵗ ᵗʰᵉ ᵐᶤᵈᶰᶤᵍʰᵗˢ ᶜᵒᶰᵗʳᵒˡ ᵐᵉˑ⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀↳ https://tiny.pl/wvlb5
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
arevmdawo  ღ

Related users

﹅⠀ʟᴠᴄɪꜰ⠀︰⠀♡﹒﹙ 📷 ﹚ ⧼ share a pic of your character's very personal moment

REVERIE__ARCANE’s Profile Photo♡﹒lvcif
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀I ᴡᴀɴᴛ ʏᴏᴜ ᴛᴏ ᴋɴᴏᴡ
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⸻⸻⸻ ᴛʜᴀᴛ ɪᴛ’s ᴏᴜʀ ᴛɪᴍᴇ.
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ᵞᵒᵘ ᵃᶰᵈ ᵐᵉ ᵇˡᵉᵉᵈ ᵗʰᵉ ˢᵃᵐᵉ ˡᶤᵍʰᵗˑ
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ᴵ ʷᵃᶰᵗ ʸᵒᵘ ᵗᵒ ᵏᶰᵒʷ ᵗʰᵃᵗ ᴵ’ᵐ ᵃˡˡ ʸᵒᵘʳˢˑ
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ᵞᵒᵘ ᵃᶰᵈ ᵐᵉ ʳᵘᶰ ᵗʰᵉ ˢᵃᵐᵉ ᶜᵒᵘʳˢᵉˑ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀
ʟᴠᴄɪꜰ  share a pic of your characters very personal moment

⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @arevmdawo ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ღ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀Iᴠʏ Gʀᴏᴠᴇs ﹠ Nɪᴄᴏʟᴇ Hᴇᴘʙᴜʀɴ
⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⸻⸻⸻ Sᴡᴇᴇᴛ Mᴇʟᴏᴅʏ﹗
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ᵞᵒᵘ ᵈᵒ ᶰᵉᵉᵈ ᵃ ᵇˡᵒᵒᵈ ʳᵉˡᵃᵗᶤᵒᶰˢʰᶤᵖ
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ᵗᵒ ᵗʳᵘˢᵗ ᵃᶰᵈ ˡᵒᵛᵉ ᵒᵗʰᵉʳˢˑ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀↳ https://tiny.pl/w2p5h
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
arevmdawo  ღ

﹅⠀ʟᴠᴄɪꜰ⠀︰⠀♡﹒﹙ to character ﹚what is your biggest secret?

REVERIE__ARCANE’s Profile Photo♡﹒lvcif
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ Bᴇᴛᴛᴇʀ sʟᴇᴇᴘ ᴡɪᴛʜ ᴏɴᴇ ᴇʏᴇ ᴏᴘᴇɴ ᴛᴏɴɪɢʜᴛ.
⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⸻⸻⸻ ⠀Rᴜɴ﹐ ʜɪᴅᴇ﹗
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ᴳᵘᶰ ᵗᵒ ʸᵒᵘʳ ʰᵉᵃᵈ ʰᵉᵃᵈˑ
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ᴱˣᵉᶜᵘᵗᶤᵒᶰᵉʳ ˢᵗʸˡᵉˑ ᴬᶰᵈ ᵗʰᵉʳᵉ ʷᵒᶰ'ᵗ ᵇᵉ ᶰᵒ ᵗʳᶤᵃˡˑ
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ᴰᵒᶰ'ᵗ ʸᵒᵘ ᵏᶰᵒʷ ᵗʰᵃᵗ ʸᵒᵘ'ʳᵉ ᵇᵉᵗᵗᵉʳ ᵒᶠᶠ ᵈᵉᵃᵈˑ
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ᴬˡˡ ᴵ ˢᵉᵉ ᶤˢ ʳᵉᵈˑ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
ʟᴠᴄɪꜰ to character what is your biggest secret

⠀⊱ 🏹 ヽ#valentine's day 〃 question ⎰⠀Text in your theme love song.

ANGELESFORUM’s Profile Photoforum, let's play!
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Tʜᴇ ᴜɴɪᴠᴇʀsᴇ ʜᴀs ᴘᴜʟʟᴇᴅ ᴜs ᴄʟᴏsᴇʀ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ I ᴛʀᴜsᴛ ᴡʜᴀᴛᴇᴠᴇʀ·s ʙʀᴏᴜɢʜᴛ ᴍᴇ ʜᴇʀᴇ ᴛᴏ ʏᴏᴜ.
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⸻⸻⸻ Yᴏᴜ ᴄᴀɴ ɴᴇᴠᴇʀ ʟᴏsᴇ
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ Iғ ʟᴏᴠᴇ ɪs ᴡʜᴀᴛ ʏᴏᴜ ғᴇᴇʟ ᴛʜᴇɴ.
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ᴵᵗ'ˢ ᶰᵒᵗ ʷʳᵒᶰᵍᵎ ᵀᵒ ʷᵃᶰᵗ ᵗʰᵉ ʷᵒʳˡᵈ ᶠᵒʳ ˢᵒᵐᵉᵒᶰᵉˑ
⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ᴵᵗ'ˢ ᶰᵒᵗ ᵃ ᶠᵉᵉˡᶤᶰᵍ ʸᵒᵘ ᶜᵃᶰ ʳᵘᶰ ᶠʳᵒᵐˑ
⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀'ᶜᵃᵘˢᵉ ʷᵉ ˡᵒᵛᵉ ʷʰᵒ ʷᵉ ˡᵒᵛᵉˑ ˢᵒ ˡᵉᵗ ᵍᵒˑ
⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ᵞᵒᵘ ᵈᵒᶰ'ᵗ ᵏᶰᵒʷ ᵇᵉᵗᵗᵉʳ ᵗʰᵃᶰ ʸᵒᵘʳ ʰᵉᵃʳᵗ ᵏᶰᵒʷˢˑ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀
ヽvalentines day question Text in your theme love song

⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @arevmdawo ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ღ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀Iᴠʏ Gʀᴏᴠᴇs ﹠ Nɪᴄᴏʟᴇ Hᴇᴘʙᴜʀɴ
⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⸻⸻⸻ Sᴡᴇᴇᴛ Mᴇʟᴏᴅʏ﹗
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ᵂᶤᵗʰ ᵗʰᵉ ʳᶤᵍʰᵗ ᵖᵉʳˢᵒᶰ
⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ʸᵒᵘ ᵈᵒᶰ'ᵗ ʰᵃᵛᵉ ᵗᵒ ʷᵒʳᵏ ˢᵒ ʰᵃʳᵈ ᵗᵒ ᵇᵉ ʰᵃᵖᵖʸ
⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ᶤᵗ ʲᵘˢᵗ ʰᵃᵖᵖᵉᶰˢˑ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀↳ https://tiny.pl/w451v
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
arevmdawo   ღ

ANONYMOUS : walentynki już niedługo, wykorzystaj to pytanko, by oznaczyć swoją 💞

Bo ten romans trwa już od jakiegoś czasu. ♡ @arevmdawo
⠀⠀⠀⠀
ANONYMOUS walentynki już niedługo wykorzystaj to pytanko by oznaczyć swoją

+ 1 💬 message

read all

⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀I·ʟʟ ʙᴇ ᴛʜᴇʀᴇ﹐ ᴡᴇ ᴄᴀʀʀʏ ᴏɴ.
⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⸻⸻⸻ Bᴏʀɴ ᴀɢᴀɪɴ﹗
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ᴵ ᵍᶤᵛᵉ ᵐʸ ʷʰᵒˡᵉ ˢᵒᵘˡ ᵃᶰᵈ ʷʰᵃᵗᵉᵛᵉʳ ᶤᵗ ᵗᵃᵏᵉˢˑ
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴬᶰᵈ ᴵ ʳᵉˡᶤᵛᵉ ᵗʰᶤˢ ʲᵘˢᵗ ᵗᵒ ˢᵉᵉ ʸᵒᵘʳ ᶠᵃᶜᵉ ᵃᵍᵃᶤᶰˑ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Iʟʟ ʙᴇ ᴛʜᴇʀᴇ ᴡᴇ ᴄᴀʀʀʏ ᴏɴ

Language: English