’s Profile Photo
chan.man@9 also answered this question with: "Mình nghĩ nếu người ta cũng có thiện cảm với bạn thì mình nghĩ có lẽ tầm 2-3 tuần đến 1 tháng."

The answer hasn’t got any rewards yet.