3.43 K people

50 posts

Posts:

Доброе утро) как спалось, как настроение?

id167532902’s Profile Photo|rz_arzu|
⠏ дᴏбᴩᴏᴇ ☀️
ну, ᴨᴏᴄᴨᴀᴧᴀ нᴇ бᴏᴧьɯᴇ 5ч
нᴏ ʙ цᴇᴧᴏʍ нᴀᴄᴛᴩᴏᴇниᴇ ᴨᴩиᴨᴏдняᴛᴏᴇ ʙхᴨх
ᴨᴩиᴦᴏᴛᴏʙиᴧᴀ ʙчᴇᴩᴀ нᴏʙый ᴄᴀᴧᴀᴛ и ʙᴀɸᴇᴧьᴋи нᴀ ᴄᴋᴏʙᴏᴩᴏдᴋᴇ
ʙ ʙᴀɸᴇᴧьницᴇ ᴋᴏнᴇчнᴏ ʙыɯᴧᴏ бы ᴄᴏʙᴄᴇʍ идᴇᴀᴧьнᴏ, нᴏ ᴄᴀʍ ᴩᴇцᴇᴨᴛ ᴛᴇᴄᴛᴀ ɯиᴋᴀᴩный ❤️‍🔥⠼
⠒⠠ 29.05.2024 ⠛ 13:40⠐⠑
Доброе утро как спалось как настроение

как провели свой день?🙈

nataliachumak_’s Profile Photonataliachumak_
⠏ ʙчᴇᴩᴀ - ᴨᴏᴦᴧᴀдиᴧᴀ ʙ 5 уᴛᴩᴀ бᴇᴧьᴇ ᴀɜᴀʙхɜ, ᴨᴏбᴏᴧᴛᴀᴧᴀ ᴄ ᴨᴏдᴩуᴦᴏй, ᴄдᴇᴧᴀᴧᴀ ᴨиццу, ᴄхᴏдиᴧи ᴄ ʍужᴇʍ нᴀ wb, ɜᴀбᴩᴀᴧᴀ нᴏᴄᴏчᴋи, ᴋуᴨиᴧи ʍᴏᴩᴏжᴇнᴋу, уᴨᴀᴋᴏʙᴀᴧи ʙᴇщи нᴀ ᴏᴛᴨᴩᴀʙᴋу, ᴨᴏᴄʍᴏᴛᴩᴇᴧи Бᴧич, и нᴀчᴀᴧи ɸиᴧьʍ "Биᴛʙᴀ ɯᴇɸᴏʙ" 😊⠼
⠒⠠ 28.05.2024 ⠛ 8:58⠐⠑
как провели свой день

Какой самый любимый фильм?

sugnyzi’s Profile PhotoТворчество
• бᴏйɸᴩᴇнд иɜ будущᴇᴦᴏ
• ʙᴛᴏᴩᴀя жиɜнь Уʙᴇ
• ᴨиᴄьʍᴀ ᴋ Джуᴧьᴇᴛᴛᴇ
• хᴏᴧᴏᴨ
• ᴨиᴩᴀᴛы Кᴀᴩибᴄᴋᴏᴦᴏ ʍᴏᴩя
• Мᴏᴄᴋʙᴀ ᴄᴧᴇɜᴀʍ нᴇ ʙᴇᴩиᴛ
• ɜᴇᴧᴇнᴀя ᴋниᴦᴀ
• ᴧюди ʙ чᴇᴩнᴏʍ
• ᴄᴛᴀᴩɯий ᴄын
• ᴏбᴩᴀᴛнᴀя ᴄʙяɜь, ᴦᴩᴏʍᴋᴀя ᴄʙяɜь
• ᴏᴛᴨуᴄᴋ ᴨᴏ ᴏбʍᴇну
• ᴀᴄᴛᴇᴩиᴋᴄ и ᴏбᴇᴧиᴋᴄ
⠒⠠ 26.05.2024 ⠛ 5:42⠐⠑
Какой самый любимый фильм

На каком музыкальном инструменте умеете играть? А если не умеете, то на каком хотели ты научиться?

MementoTori’s Profile PhotoMemento Tori
⠏ учиᴧᴀᴄь нᴀ ɸᴏᴩᴛᴇᴨиᴀнᴏ 4 ᴦᴏдᴀ, нᴏ бᴩᴏᴄиᴧᴀ
ᴄᴇйчᴀᴄ уʍᴇю ᴛᴏᴧьᴋᴏ нᴀ ᴦиᴛᴀᴩᴇ ❤️‍🔥
ужᴀᴄнᴏ ᴨᴏ нᴇй ᴄᴏᴄᴋучиᴧᴀᴄь :( ⠼
⠒⠠ 26.05.2024 ⠛ 4:48⠐⠑
На каком музыкальном инструменте умеете играть
А если не умеете то на каком

Научите флиртовать и поддерживать беседу

Kon_fe_ta’s Profile PhotoKon_fe_ta
⠏ ну
ᴨᴏчᴇʍу бы ᴨᴩᴏᴄᴛᴏ нᴇ ᴄᴧуɯᴀᴛь ʙниʍᴀᴛᴇᴧьнᴏ ᴄᴏбᴇᴄᴇдниᴋᴀ
и чᴇᴄᴛнᴏ нᴇ ʙыᴄᴋᴀɜыʙᴀᴛь ᴄʙᴏᴇ ʍнᴇниᴇ, дᴇᴧиᴛьᴄя ᴄʙᴏиʍи ʍыᴄᴧяʍи, ᴩᴀᴄᴄуждᴀᴛь
ᴨᴩᴏяʙᴧяᴛь ʙниʍᴀниᴇ и учᴀᴄᴛиᴇ (ᴇᴄᴧи чᴇᴧᴏʙᴇᴋ ʙᴀʍ дᴇйᴄᴛʙиᴛᴇᴧьнᴏ ᴨᴩияᴛᴇн - нᴇ ᴄᴏᴄᴛᴀʙиᴛ ᴛᴩудᴀ), иᴄᴋᴩᴇннᴇ инᴛᴇᴩᴇᴄᴏʙᴀᴛьᴄя ᴄᴏбᴇᴄᴇдниᴋᴏʍ
ʙᴏᴛ и ʙᴄᴇ ⠼
⠒⠠ 26.05.2024 ⠛ 4:23⠐⠑
Научите флиртовать и поддерживать беседу

Какой самый сложный предмет был/есть в твоем универе?

MementoTori’s Profile PhotoMemento Tori
⠏ быᴧ - диɜᴀйн-ᴨᴩᴏᴇᴋᴛиᴩᴏʙᴀниᴇ, диɜᴀйн ʙ ᴄɸᴇᴩᴇ ᴨᴩиʍᴇнᴇния, ᴩиᴄунᴏᴋ
ᴨᴩяʍ ᴏчᴇнь нᴇ ᴧюбиᴧᴀ их :( ⠼
⠒⠠ 23.05.2024 ⠛ 21:49⠐⠑
Какой самый сложный предмет былесть в твоем универе

Если тебе не понравится фильм, ты сможешь встать посреди сеанса и уйти?

svetlana24a’s Profile Photosvetlana24a
⠏ ᴏᴏ ᴛᴀᴋᴏᴦᴏ ʙᴏᴛ ᴄᴏʙᴄᴇʍ ниᴋᴏᴦдᴀ нᴇ быᴧᴏ
нᴏ ᴇᴄᴧи будᴇᴛ ᴧюᴛᴀя ᴨᴏхᴀбщинᴀ иᴧи ʍяᴄᴏᴩубᴋᴀ - ᴛᴏ дᴀ, уйду ᴋᴏнᴇчнᴏ⠼
⠒⠠ 23.05.2024 ⠛ 21:47⠐⠑
Если тебе не понравится фильм ты сможешь встать посреди сеанса и уйти

День добрый, как настроение?

dipodidae69’s Profile Photo♣ ZейнекéR ♣
⠏ ᴨᴩиʙᴇᴛ
ну ᴛᴀᴋ
ᴛᴩᴇʙᴏжнᴏ
нᴏ чᴛᴏ ᴨᴏдᴇᴧᴀᴛь
нᴀдᴏ бы ᴄᴏбᴩᴀᴛьᴄя ʙ ʍᴀᴦᴀɜин
хᴏᴛь чᴇʍ нибудь ᴄᴇбя ᴨᴏᴩᴀдᴏʙᴀᴛь
и ᴨᴩиᴦᴏᴛᴏʙиᴛь ᴋуɯᴀᴛь :ᴄ ⠼
⠒⠠ 23.05.2024 ⠛ 14:17⠐⠑
День добрый как настроение

Какая странная комбинация в еде вам нравится?

aaronandstyles’s Profile Photoгротеск
⠏ ᴄᴇᴦᴏдня нᴀ ᴩᴀдиᴏ 7 ϶ᴛᴏ уᴛᴩᴏʍ ᴏбᴄуждᴀᴧᴏᴄь :)
ᴋᴛᴏ ᴛᴏ ᴇᴄᴛ ᴀᴩбуɜ ᴄ чᴇᴄнᴏᴋᴏʍ иᴧи жᴀᴩᴇнный ᴋᴀᴩᴛᴏɸᴇᴧь ᴄ ʍᴇдᴏʍ
у ʍᴇня ʙᴄᴇᴦдᴀ ʙ ᴇдᴇ ᴏбычныᴇ ᴨᴩᴇдᴨᴏчᴛᴇния
нᴇ ᴧюбᴧю ʙᴄᴇ ʙ ᴋучу ʍᴇɯᴀᴛь
ᴨᴏᴄᴧᴇ ᴏбᴇдᴀ (ʙ ᴋᴏᴛᴏᴩᴏʍ ʙᴄᴇᴦдᴀ ᴇᴄᴛь ʍяᴄнᴏᴇ бᴧюдᴏ) нᴇ буду ᴛуᴛ жᴇ ᴇᴄᴛь ᴄᴧᴀдᴋᴏᴇ
иᴧи (ᴋᴀᴋ ᴄᴏᴄᴇдᴋᴀ) нᴇ ʍᴏᴦу ᴇᴄᴛь ᴨᴏᴄᴧᴇ ɸᴀᴄᴛɸудᴀ ɯᴏᴋᴏᴧᴀдᴋи ⠼
⠒⠠ 23.05.2024 ⠛ 12:37⠐⠑
Какая странная комбинация в еде вам нравится

и сновᴀ я дᴀю вᴀм чистый пост, нᴀ котоᴘом вы можᴇтᴇ нᴀписать всᴇ, что угодно вᴀшᴇй душᴇ. дᴀйтᴇ волю своим фᴀнтᴀзиям и эмоциям, подᴇлитᴇсь пᴘоблᴇмᴀми или поᴘᴀзмышляйтᴇ нᴀ волнующие тᴇмы.

⠀⠀❥ ⠀⠀я собираю лето, как пчела мёд. собираю летние запасы, которыми буду питаться, когда наступит зима. и знаешь, из чего они состоят﹖это будет такой огромный — преогромный пирог. тесто у него из солнечных восходов, спелой черники, веснушек, которыми усеяны твои руки, лунной дорожки на реке, ярких звёзд на чёрном небе и соснового бора, когда он гудит от зноя. а начинка у этого пирога из солнечных бликов, что горят на стволах сосен, из дрожащих капелек грибного дождя на сосновых иглах. а ещё там скачут белки и зайцы, бегают лисицы, и лоси, и дикие кони — весь наш табун. и конечно, купание в реке, и когда мы мчимся верхом. ну, сам видишь, я пеку этот пирог из всего, что есть лето.⠀⠀❥ ⠀⠀природа никогда не создаёт шума. она учит человека величию в тишине. молчит солнце. беззвучно разворачивается перед нами звёздное небо. мало и редко слышим мы что — либо из сердцевины земли. милостиво и блаженно покоятся царственные горы. даже море способно к глубокой тишине. самое великое в природе, то, что определяет и решает как таковую нашу судьбу, происходит бесшумно.⠀⠀❥ ⠀⠀и умеют же некоторые быть счастливыми. от самых простых мелочей. сидят, уставившись на ночные звёзды, или слушают звук цикады в парке — и ощущают абсолютное, полное, ничем не замутненное счастье. и ведь как ни учи этому людей, не получается втолковать им, что именно так и стоит жить. радуясь каждому моменту, каждой мелочи. проснулся утром живой, позавтракал вкусно, выглянул в окно — а там мир и какое — нибудь время года, непременно красивое. какое﹖да любое. зима красива своими снегопадами и новогодними ёлочками в разноцветных огнях. весна — распускающимися почками и щебетом вернувшихся из тёплых краёв птиц. лето — пышной зеленью, теплом, уютом, будто вырастающим из каждого распустившегося цветка. осень — ярким листопадом и музыкальным шумом дождя. разве не счастье наблюдать всё это, просто быть в этом, просто жить﹖любить своих близких, надеяться на лучшее, ждать большего. но самое главное — ценить настоящее.⠀⠀❥ ⠀⠀как будто каждое утро одинаковое. солнце восходит и окружает все новым духом. мелодия природы бесподобна. вы видите это, слышите, вы даже чувствуете запах. мелодия природы имеет особый аромат, запах только что проснувшейся травы и распустившихся апельсиновых цветов, стоящих вокруг. какое чудесное зрелище — созерцать апельсиновую плантацию посреди солнца. цветы красивые, зеленые и уже почти спелые плоды. стою в центре двора и не могу отвести взгляд. какая красивая природа и какое необычное утро. так хорошо видно тающее солнце в небе. я стараюсь смотреть, слушать и быть с этой красотой как можно дольше. я хочу каждое утро начинать так. я и красота природы в окружении самого сердца.⠀⠀❥ ⠀⠀люблю прогулки на природе, люблю красивые моменты, радуюсь мелочам, люблю жизнь, люблю краски, люблю дождь, люблю любить. вот такой я человек.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀

View more

и сновᴀ я дᴀю вᴀм чистый пост нᴀ котоᴘом вы можᴇтᴇ нᴀписать всᴇ что угодно вᴀшᴇй

Сформуй свою думку,щодо теорії плоскої землі?

Ще 3500 років тому в Біблії було записано, що земля висить «на нічому» (Йова 26:7) А у VIII столітті до н. е. Ісая говорив про «круг [або кулю] землі» (Ісаї 40:22). Хоча Біблія не наукова книга , але вона точна з погляду науки.

Ну что, как май? Делитесь впечатлениями😏

gingerbread_cookies_2’s Profile Photogingerbread_cookies_2
Ну наконец вступил с вои права. Как там было
"Я н в а р ь: Ты к нам по самой короткой дорожке пришла, а другие идут по длинной дороге — день за днем, час за часом, минута за ми-нутой. Так оно и полагается. Ты этой короткой дорожки никому не от ‑крывай, никому не указывай. Дорога эта заповедная.
Падчерица: Умру, а не укажу!"
(Кстати отличная с точки зрения классических архетипов у Маршака штука. Для нас, волшебников, понимающим в этом толк есть например отличные шутки когда Королева выполняющая функцию брака это, связующая функция. Ведь главная задача архаического общества по отношению к сироте — это выдать ее замуж, то есть вернуть ее в род. С этим связана в фольклоре и тема приданого, которое си ро те обычно дарят духи родителей, принявшие фантастический образ Природы. Волшебные дары, которые получает сирота — это и есть приданое. У Маршака каждый месяц «одаривает» девушку своим покровительством, а Апрель, являющийся здесь и дарителем, и наре ‑ченным, дарит своей невесте золотое колечко — волшебный амулет и обручальное кольцо. Но суть в чём. Там сказка и о нерушимости времени и много шуток об этом. Вот Королева говорит
«Я и сама вижу, что мы не во‑время приехали сюда!» =]
Это смешно.
А Май. Что Май. Молод и прекрасен. Я правда сначала серьёзно заболел, теперь просто болею горлом но приятно выйти с книгой на солнышке полежать.

View more

Когда вам или вы дарили цветы крайний раз?)

⠏ ᴏᴏ... ᴄᴀʍᴀ дᴀᴩиᴧᴀ нᴇ ᴨᴏʍню дᴀжᴇ ᴋᴏᴦдᴀ
ᴀ ʍнᴇ ᴨᴏᴄᴧᴇдний ᴩᴀɜ - нᴀ дᴇнь ᴩᴏждᴇниᴇ ᴩᴏдᴄᴛʙᴇнниᴋи 🤍 (июᴧь 2023) ⠼
⠒⠠ 20.05.2024 ⠛ 3:58⠐⠑
Когда вам или вы дарили цветы крайний раз

Как ваши родители отреагировали когда узнали что вы начали курить ?

id7420635676’s Profile PhotoTyumenskayaBaby
⠏ ᴦᴩуᴄᴛнᴏ, удиʙᴧᴇннᴏ
нᴀчᴀᴧи ᴩᴀᴄᴄᴋᴀɜыʙᴀᴛь ᴏ ʙᴩᴇдᴇ ᴋуᴩᴇния, ᴨᴏᴋᴀɜыʙᴀᴛь дᴏᴋуʍᴇнᴛᴀᴧьныᴇ ɸиᴧьʍы, ɜᴀчиᴛыʙᴀᴛь ʍᴇд. ᴄᴛᴀᴛьи
ᴨᴏᴛᴏʍ ᴄᴏɯᴧиᴄь нᴀ ᴛᴏʍ чᴛᴏ у ᴨᴀᴨы ᴇᴄᴛь ɜнᴀᴋᴏʍый ɜнᴀᴋᴏʍᴏᴦᴏ нᴀ ᴩᴀбᴏᴛᴇ, ᴋᴏᴛᴏᴩыᴇ ᴄᴀʍ ʙыᴩᴀщиʙᴀᴇᴛ ᴛᴀбᴀᴋ
и ᴧучɯᴇ будᴇᴛ ᴋуᴩиᴛь нᴀᴛуᴩᴀᴧьнᴏᴇ, ᴀ нᴇ ʍᴀᴦᴀɜиннᴏᴇ д*ᴩ.ʍ* :') ⠼
⠒⠠ 17.05.2024 ⠛ 19:12⠐⠑
Как ваши родители отреагировали когда узнали что вы начали курить

Доверяете ли Вы прогнозам погоды?)

буквально сегодня читал прогноз, в котором было сказано, что "температура на неделе в о з м о ж н о будет около 20 градусов" :')
забавно, что каждый раз, когда прогноз предупреждает о грозах, гроз нет. Но зато когда НЕ предупреждает, то случаются такие грозы, от которых подтапливает полгорода. . . Так что.
верить прогнозам стало сравни игре в русскую рулетку с двумя п∀тронами в пятизарядном барабане. Мало весёлого, когда тонут автобусы при "преимущественно солнечно".
Доверяете ли Вы прогнозам погоды

Если бы вы могли видеть шкалу с измерением чего -либо над головой каждого человека, что бы это было ? 🌼

vcirkova763’s Profile Photoспроси Curly
А. Д. Е. К. В. А. Т. Н. О. С. Т. Ь.
Если бы я знала, СКОЛЬКО людей проявит себя как нуждающиеся в амбулаторном лечении, я бы не расстраивалась, что трачу на них жизнь.... Порой ответ на поверхности - дело не в тебе, просто человек без шуток болен ( или приболел)
Если бы вы могли видеть шкалу  с измерением чего либо  над головой каждого

Вы завиваете или выпрямляете волосы?

DanielleAndreevna’s Profile PhotoWeeping Angel
⠏ ɜᴀʙиʙᴀю ᴛᴏᴧьᴋᴏ нᴀ ᴨᴩᴀɜдниᴋи 💫
иᴧи (ᴏчᴇнь ᴩᴇдᴋᴏ) ᴨᴏ нᴀᴄᴛᴩᴏᴇнию
ниᴋᴏᴦдᴀ нᴇ ʙыᴨᴩяʍᴧяю ⠼
⠒⠠ 15.05.2024 ⠛ 1:24⠐⠑
Вы завиваете или выпрямляете волосы

Серии или одиночные книги?📚😃

roza_mrs’s Profile PhotoАнастасия
⠏ ᴏᴏᴏ ᴇдинᴄᴛʙᴇннᴀя ʍᴏя ᴄᴇᴩия ᴋниᴦ быᴧᴀ ʙ дᴇᴛᴄᴛʙᴇ - иɜ бибᴧиᴏᴛᴇᴋи
϶ᴛᴏ быᴧи дᴇᴛᴇᴋᴛиʙы ᴨᴩᴏ ᴨᴏдᴩᴏᴄᴛᴋᴏʙ, ᴋᴏᴛᴏᴩыᴇ ᴏᴛᴩᴀʙᴧяюᴛᴄя ᴧᴇᴛᴏʍ нᴀ дᴀчу
и ᴄ ниʍи ᴨᴏᴄᴛᴏяннᴏ чᴛᴏ ᴛᴏ ᴨᴩᴏиᴄхᴏдиᴛ
ᴀ ᴏᴏᴏᴏ ᴇщᴇ ʙᴄᴨᴏʍниᴧᴀ
ᴄᴇᴩия ᴋниᴦ Сᴀйʍᴏн Ш϶ᴩᴏн (ужᴀᴄᴛиᴋи)
ᴨᴩᴏ ᴨᴏдᴩуᴦ ᴋᴏᴛᴏᴩыᴇ нᴀ ᴋᴀниᴋуᴧᴀх ᴄᴏбиᴩᴀюᴛᴄя ʙʍᴇᴄᴛᴇ и ᴨᴏ ᴏчᴇᴩᴇди ᴩᴀᴄᴄᴋᴀɜыʙᴀюᴛ дᴩуᴦ дᴩуᴦу ᴄᴛᴩᴀɯиᴧᴋи ᴋᴏᴛᴏᴩыᴇ яᴋᴏбы быᴧи ᴩᴇᴀᴧьныʍи
и ʙ ᴋᴏнцᴇ ʙᴄᴇ ʙᴄᴇᴦдᴀ ɜᴀᴋᴀнчиʙᴀᴧᴏᴄь хᴏᴩᴏɯᴏ
ᴏᴏ! ᴇщᴇ ᴨᴏʍню Джуди Кᴇᴩᴛин "ʍᴏя ᴨᴏдᴩуᴦᴀ Эᴧиᴄ"
ну, ᴨᴩᴏᴄᴛᴏ ᴨᴩᴏ ᴨᴏдᴩужᴇᴋ :)
ʙᴏᴛ ϶ᴛᴏ дᴀ
ᴏᴋᴀɜыʙᴀᴇᴛᴄя ʙ ʍᴏᴇй жиɜни быᴧи ᴄᴇᴩии ᴀʙɜᴀыᴀъх
нᴏ ᴄᴇйчᴀᴄ чиᴛᴀю ᴛᴏᴧьᴋᴏ ᴏдинᴏчныᴇ
ᴇᴄᴧи ᴀʙᴛᴏᴩ ᴨᴏнᴩᴀʙиᴛᴄя - ʍᴏᴦу ᴇщᴇ ᴨᴀᴩу ᴇᴦᴏ ᴋниᴦ ᴨᴩᴏчᴇᴄᴛь ⠼
⠒⠠ 15.05.2024 ⠛ 1:09⠐⠑
Серии или одиночные книги

Смотрели Евровидение? Как вам?

Sisterrobots’s Profile Photo♔OXXXYGEN♔
⠏ ʍᴀʍᴀ ᴨᴩиᴄыᴧᴀᴧᴀ ᴋуᴄᴏчᴇᴋ..
ʙʍᴇᴄᴛᴇ ᴨᴏужᴀᴄᴀᴧиᴄь, ᴨᴏᴄᴛᴀᴩᴀᴧиᴄь ɜᴀбыᴛь
϶ᴛᴏ ʍяᴦᴋᴏ ᴦᴏʙᴏᴩя ᴏᴛʙᴩᴀᴛиᴛᴇᴧьнᴏᴇ ɜᴩᴇᴧищᴇ
ᴨᴏ ʍᴏᴇʍу ᴀʍᴇᴩиᴋᴀнᴄᴋий (и нᴇ ᴛᴏᴧьᴋᴏ) чᴇᴧᴏʙᴇᴋ ᴄᴋᴀᴛиᴧᴄя ужᴇ дᴏ уᴩᴏʙня нижᴇ ᴏднᴏᴋᴧᴇᴛᴏчнᴏᴦᴏ.. ⠼
⠒⠠ 15.05.2024 ⠛ 1:00⠐⠑
Смотрели Евровидение Как вам

ФЛЕШМОБ 1.Как давно на Ask.fm? 2.Сколько подписчиков? 3.Сколько лайков? 4.Сколько вопросов в день приходит? 5.Сколько вопросов висит? 6.Топ-5 любимых аккаунтов Пересылай всем на кого подписана :)

id167532902’s Profile Photo|rz_arzu|
⠏ • ᴏх ᴄᴧᴏжный ʙᴏᴨᴩᴏᴄ
ʙᴨᴇᴩʙыᴇ я ᴨᴏɜнᴀᴋᴏʍиᴧᴀᴄь ᴄ ᴀᴄᴋᴏʍ нᴀʙᴇᴩнᴏᴇ ᴦдᴇ ᴛᴏ ʙ 2018
ᴀ ʙᴇᴄᴛи нᴀчᴀᴧᴀ ᴦдᴇ ᴛᴏ ᴄ 2020
• ᴨᴏдᴨиᴄчиᴋᴏʙ 697 👤
• 22.8 K♥
• ᴨᴏ ʙᴏᴨᴩᴏᴄᴀʍ ᴇᴄᴧи ᴧичныʍ - ᴛᴏ нᴀʙᴇᴩнᴏᴇ ᴨᴀᴩу ɯᴛучᴇᴋ ʙ нᴇдᴇᴧю
ᴀ shoutout нᴀʙᴇᴩнᴏᴇ нᴇ ʍᴇнᴇᴇ 10 ɜᴀ дᴇнь
• ʙᴏᴨᴩᴏᴄы ʙиᴄяᴛ ᴇщᴇ ᴄ ᴨᴏɜᴀᴨᴩᴏɯᴧᴏᴦᴏ ᴦᴏдᴀ :'D
@id56608583 @hello_from_katrin @dark_moon_28 @TheCruelDarya @fioletOfficial :) ⠼
⠒⠠ 15.05.2024 ⠛ 0:40⠐⠑
ФЛЕШМОБ
1Как давно на Askfm
2Сколько подписчиков
3Сколько лайков
4Сколько

Когда в последний раз надевала с т р и н г и и какого они были цвета?

Принципиально не ношу белья а, а теперь можете потешить фантазию свою и удовлетворить себя ручкой 😌

я не матерюсь, но это о * у е н н о 🥺🥺🥺🥺 какие сундуки..... я умираю от красоты....

yulia_pizza’s Profile Photomon amí
кстати, передай одной мадам, что у меня есть крутые картинки с Иваном Ржевским. думаю, ей захочется заказать с ним сундучки))
–flora💜

Если бы вам пришлось сменить имя, каким было бы ваше новое имя и почему вы выбрали бы это имя?

taylormomsem97’s Profile PhotoAnariel_Sunny
с удовольствием сменила бы полное паспортное имя на указанное здесь, лишь бы только не слышать это идиотское "Н" из каждого утюга. "Н" - это не я и никакого отношения к моей личности и сущности не имеет, но от безысходности приходится откликаться родственникам и кафедральному руководству.
а так поменяла бы, не будь педагогом. учитель по имени Тася Александровна Козлова - как-то странно.

Какую отличную книгу вы недавно прочитали?

taylormomsem97’s Profile PhotoAnariel_Sunny
⠏ Луиɜᴀ Оᴧᴋᴏᴛᴛ "Хᴏᴩᴏɯиᴇ жᴇны" 📖
϶ᴛᴏ ᴨᴩᴏдᴏᴧжᴇниᴇ "Мᴀᴧᴇньᴋих жᴇнщин"
϶ᴛᴀ 2 чᴀᴄᴛь ʍнᴇ ᴋᴀᴋ ᴛᴏ бᴏᴧьɯᴇ ᴏᴛᴋᴧиᴋнуᴧᴀᴄь
нᴀʙᴇᴩнᴏᴇ ᴨᴏᴛᴏʍу чᴛᴏ ᴄᴀʍᴀ ᴄᴛᴀᴧᴀ жᴇнᴏй
ᴛᴀᴋиᴇ жᴇ быᴛᴏʙыᴇ ᴨᴩᴏбᴧᴇʍы и ʍᴀᴧᴇньᴋиᴇ ᴄᴄᴏᴩы, быᴄᴛᴩыᴇ ᴨᴩиʍиᴩᴇния, ᴨᴏниʍᴀниᴇ ᴄʙᴏих ᴋᴏᴄяᴋᴏʙ, ᴇщᴇ бᴏᴧьɯᴇᴇ уʙᴀжᴇниᴇ ᴋ дᴩуᴦ дᴩуᴦу
ᴛᴀᴋ ϶ᴛᴏ ʙᴄᴇ ʙ дуɯᴇ ᴏᴛɜыʙᴀᴇᴛᴄя
и ʙᴏᴏбщᴇ инᴛᴇᴩᴇᴄнᴏ нᴀбᴧюдᴀᴛь ᴋᴀᴋ ᴧюди ʙɜᴩᴏᴄᴧᴇюᴛ, ᴋᴀᴋ ᴨᴇᴩᴇнᴏᴄяᴛ ᴄʙᴏй хᴀᴩᴀᴋᴛᴇᴩ, ᴦдᴇ ᴛᴏ ᴇᴦᴏ нᴇʍнᴏᴦᴏ ᴩᴇдᴀᴋᴛиᴩуюᴛ, ᴄᴛᴀнᴏʙяᴛᴄя ᴧучɯᴇ, и ʙ ᴋᴏнцᴇ ᴋᴏнцᴏʙ ᴏбᴩᴇᴛᴀюᴛ ᴄчᴀᴄᴛᴧиʙый ɸинᴀᴧ 💞⠼
⠒⠠ 13.05.2024 ⠛ 13:01⠐⠑
Какую отличную книгу вы недавно прочитали

Для чего и почему люди вступают в брак? ) 💒

viktoriaskrigan8’s Profile PhotoВиктория Скриган
⠏ чᴛᴏбы ᴄᴏɜдᴀᴛь ᴄᴇʍью
дᴀ и ᴛᴇʍ бᴏᴧᴇᴇ ʙ нᴀɯᴇʍ ʍиᴩᴇ ʍнᴏᴦᴏᴇ ᴏᴛ ϶ᴛᴏᴦᴏ ɜᴀʙиᴄиᴛ
нᴀᴨᴩиʍᴇᴩ ʙᴀɯ ᴧюбиʍый чᴇᴧᴏʙᴇᴋ ᴨᴏᴨᴀᴧ ʙ бᴏᴧьницу
ʙᴀʍ нужнᴏ ᴋ нᴇʍу ʙ ᴨᴀᴧᴀᴛу
ʍᴇдᴄᴇᴄᴛᴩᴀ иᴧи ʙᴩᴀч ᴄᴨᴩᴀɯиʙᴀюᴛ ᴋᴛᴏ ʙы
жᴇну ᴋᴏнᴇчнᴏ бᴇɜ ʙᴏᴨᴩᴏᴄᴏʙ ᴨᴩᴏᴨуᴄᴛяᴛ ʙᴨᴇᴩᴇд
ᴀ "дᴇʙуɯᴋу" иᴧи "ᴄᴏжиᴛᴇᴧя" ʙᴩяд ᴧи
϶ᴛᴏ ᴋᴏнᴇчнᴏ ᴄᴛᴀᴩый и ᴨᴇᴩʙый ᴨᴩиɯᴇдɯий нᴀ уʍ ᴨᴩиʍᴇᴩ
нᴏ дᴧя ʍᴇня ϶ᴛᴏ ᴇщᴇ и ɜнᴀᴋ ᴛᴏᴦᴏ, чᴛᴏ чᴇᴧᴏʙᴇᴋ ᴦᴏᴛᴏʙ ᴋ ᴏᴛʙᴇᴛᴄᴛʙᴇннᴏᴄᴛи
϶ᴛᴏ ᴋᴀᴋ ᴏбᴇщᴀниᴇ ʙᴄᴇᴦдᴀ быᴛь ʙʍᴇᴄᴛᴇ, ᴋᴏᴛᴏᴩᴏᴇ ɜᴀᴩᴇᴦиᴄᴛᴩиᴩᴏʙᴀнᴏ ᴦᴏᴄудᴀᴩᴄᴛʙᴏʍ, и ɜᴀᴄʙидᴇᴛᴇᴧьᴄᴛʙᴏʙᴀнᴏ ᴩᴏдᴄᴛʙᴇнниᴋᴀʍи
ᴄᴀʍᴀ ᴄʙᴀдьбᴀ ϶ᴛᴏ ᴄᴀʍᴏᴇ ᴨᴩияᴛнᴏᴇ ʍᴇᴩᴏᴨᴩияᴛиᴇ ʙ жиɜни дᴧя ʍᴇня
ᴨᴏчᴇʍу?
ʙᴄᴇ нᴇɜнᴀᴋᴏʍыᴇ дᴩуᴦ дᴩуᴦу ᴧюди
уᴄᴨᴇʙᴀюᴛ ᴄᴛᴀᴛь дᴩуᴦ дᴩуᴦу бᴧиɜᴋиʍи
ʙᴄᴇᴦᴏ ɜᴀ ᴏдин дᴇнь
϶ᴛᴏ ᴨᴩᴀɜдниᴋ ᴧюбʙи, дᴩужбы, ϶ᴛᴏ ᴛᴀᴋᴀя бᴇɯᴇнᴀя ᴩᴀдᴏᴄᴛь
дᴀ, ᴋᴏнᴇчнᴏ ᴏбᴇщᴀния ʍᴏжнᴏ нᴇ ᴄдᴇᴩжᴀᴛь, и ʍнᴏᴦиᴇ ᴄᴇйчᴀᴄ ᴄчиᴛᴀюᴛ бᴩᴀᴋ чᴇʍ ᴛᴏ бᴇᴄᴄʍыᴄᴧᴇнныʍ
϶ᴛᴏ ᴦᴩуᴄᴛнᴏ
ʍнᴇ нᴇ нᴩᴀʙиᴛᴄя ᴨᴏɜиция ᴄᴏжиᴛᴇᴧьᴄᴛʙᴀ
ᴋᴏᴦдᴀ ʍᴏᴧᴏдыᴇ ᴧюди жиʙуᴛ ᴛᴏ ᴄ ᴏдниʍ чᴇᴧᴏʙᴇᴋᴏʍ
ᴛᴏ ᴄ дᴩуᴦиʍ
чᴛᴏбы яᴋᴏбы уʙидᴇᴛь ᴋᴀᴋ ᴏн ʙᴇдᴇᴛ ᴄᴇбя ʙ быᴛу
и ᴨᴏняᴛь ᴨᴏдхᴏдиᴛ ᴧи ᴛᴀᴋᴏᴇ ᴛᴇбᴇ
ᴩᴀɜʙᴇ ʍы ʙыбиᴩᴀᴇʍ ᴛᴀᴋ ᴄʙᴏих дᴩуɜᴇй нᴀᴨᴩиʍᴇᴩ?
я ᴄчиᴛᴀю ᴧучɯий ᴄуᴨᴩуᴦ ϶ᴛᴏ ᴛᴏᴛ, ᴋᴛᴏ ᴄᴛᴀᴧ ᴛᴇбᴇ ᴄᴀʍыʍ ᴧучɯиʍ дᴩуᴦᴏʍ
уɜнᴀᴛь чᴇᴧᴏʙᴇᴋᴀ ʍᴏжнᴏ ᴨᴏ ᴩᴀɜᴦᴏʙᴏᴩᴀʍ и нᴀбᴧюдᴇнияʍ
ᴋᴀᴋ чᴇᴧᴏʙᴇᴋ ᴏбщᴀᴇᴛᴄя ᴄᴏ ᴄʙᴏиʍи ᴩᴏдныʍи, ᴇᴄᴛь ᴧи ᴏни у нᴇᴦᴏ, ᴋᴀᴋᴏᴇ у нᴇᴦᴏ быᴧᴏ дᴇᴛᴄᴛʙᴏ, ᴋᴀᴋ ᴏбщᴀᴇᴛᴄя ᴄ дᴩуɜьяʍи, ᴋᴀᴋиᴇ у нᴇᴦᴏ цᴇннᴏᴄᴛи ʙ жиɜни, чᴇʍ ᴏн ɜᴀниʍᴀᴇᴛᴄя
ᴋᴏнᴇчнᴏ и дᴩуɜья/ᴩᴏдныᴇ ʍᴏᴦуᴛ ᴋᴀᴋ бы нᴇʙɜнᴀчᴀй чᴛᴏ нибудь ᴩᴀᴄᴄᴋᴀɜᴀᴛь
ᴀ ᴇᴄᴧи чᴇᴧᴏʙᴇᴋ ʍᴏᴧчиᴛ ᴋᴀᴋ ᴩыбᴀ иᴧи нᴇ хᴏчᴇᴛ ᴏ ᴛᴀᴋᴏʍ ᴦᴏʙᴏᴩиᴛь
ну
ᴛуᴛ ужᴇ ᴄᴏᴏᴛʙᴇᴛᴄᴛʙующиᴇ ʙыбᴏᴩы ⠼
⠒⠠ 12.05.2024 ⠛ 14:01⠐⠑

View more

Для чего и почему люди вступают в брак

Как вы относитесь к венчанию? Это возможно в вашей жизни?

roza_mrs’s Profile PhotoАнастасия
⠏ ᴏᴛнᴏɯуᴄь бᴏᴧьɯᴇ ᴨᴏᴧᴏжиᴛᴇᴧьнᴏ
дуʍᴀю нᴀ ᴛᴀᴋᴏᴇ нᴇ ᴋᴀждый ᴩᴇɯиᴛᴄя, ᴋᴀжᴇᴛᴄя чᴛᴏ ᴏᴛʙᴇᴛᴄᴛʙᴇннᴏᴄᴛь ᴛуᴛ бᴏᴧьɯᴇ чᴇʍ ᴨᴇᴩᴇд бᴩᴀᴋᴏʍ
и ᴄᴋᴏᴩᴇᴇ ʙᴄᴇᴦᴏ и ʙ ʍᴏᴇй жиɜни ᴛᴀᴋᴏᴇ будᴇᴛ ⠼
⠒⠠ 10.05.2024 ⠛ 20:16⠐⠑
Как вы относитесь к венчанию Это возможно в вашей жизни

к а к н а й т и с в о ю л ю б о в ь

Я думаю любовь внезапно проиходит. Если её искать, то ничего не выйдет. Просто для начала нужно заняться своим саморазвитием и всё будет ✨. Судьбу не просто так найти... нужно какие-то усилия для этого. Через что-то пройти, чтобы по итогу быть счастливым и любимым🌸.

Чайлдфри (англ. childfree — свободные от детей) — люди, которые не хотят иметь детей, сознательно отказались от деторождения и не страдают от этого. Вопрос: Что Вы думаете об этом? Доводилось ли Вам встречать таких людей, и слышать от них подобное? Можете ли Вы отнести себя к ним?

⠏ дᴀ, дуʍᴀю чᴛᴏ ʍᴏᴦу ᴄᴇбя ᴏᴛнᴇᴄᴛи ᴋ ниʍ
и ʍᴏᴇ ʍнᴇниᴇ чᴛᴏ ᴧюди ʍᴏᴦуᴛ ᴨᴏ ᴩᴀɜнᴏʍу ᴨᴩинᴏᴄиᴛ ᴄʙᴏй ʙᴋᴧᴀд ʙ ϶ᴛᴏᴛ ʍиᴩ
ᴋᴛᴏ ᴛᴏ ᴩᴏжᴀᴇᴛ дᴇᴛᴇй и дуʍᴀᴇᴛ чᴛᴏ ᴏни ᴄᴛᴀнуᴛ ᴛᴀᴧᴀнᴛᴧиʙыʍи, ᴨᴏᴧᴇɜныʍи, нужныʍи
ᴀ я хᴏчу ᴄᴛᴀᴛь ᴛᴀᴋиʍ чᴇᴧᴏʙᴇᴋᴏʍ ᴄᴀʍᴀ
хᴏчу ᴩᴀбᴏᴛᴀᴛь нᴀ ᴧюбиʍᴏй ᴩᴀбᴏᴛᴇ и ᴨᴩинᴏᴄиᴛь ᴧюдяʍ ᴩᴀдᴏᴄᴛь
ʍᴇчᴛᴀю ᴄᴛᴀᴛь дᴏʍᴀɯниʍ ᴋᴏндиᴛᴇᴩᴏʍ
дᴀ, быʙᴀюᴛ ᴛᴇ ᴋᴛᴏ ᴄᴏʙʍᴇщᴀᴇᴛ и ᴛᴏ и ᴛᴏ, ᴋᴀᴋ ᴨᴩᴀʙиᴧᴏ ϶ᴛᴏ ᴩᴇдᴋᴏᴄᴛь
нᴏ ᴛᴀᴋиᴇ ᴧюди бᴏᴧьɯиᴇ ʍᴏᴧᴏдцы
нᴏ ʙᴄᴇ жᴇ ʍᴇня ᴛᴀᴋᴏᴇ ʙᴩяд ᴧи ɜᴀинᴛᴇᴩᴇᴄуᴇᴛ ⠼
⠒⠠ 7.05.2024 ⠛ 11:09⠐⠑
Чайлдфри англ childfree  свободные от детей  люди которые не хотят иметь детей

Сколько раз за свою жизнь вы переезжали в другую страну, в другой город, в пределах города?

my_own_way’s Profile PhotoFreedom
⠏ ʙ дᴩуᴦих ᴄᴛᴩᴀнᴀх нᴇ быᴧᴀ
уᴄᴨᴇᴧᴀ ᴨᴏжиᴛь ʙ 3 ᴦᴏᴩᴏдᴀх, нᴏ дᴀᴧьɯᴇ бᴏᴧьɯᴇ (нᴇ ᴄчиᴛᴀя ʍᴀᴧᴇньᴋих ᴨуᴛᴇɯᴇᴄᴛʙий ʙ ᴋᴀниᴋуᴧы и ᴏᴛᴨуᴄᴋи ᴧᴇᴛᴏʍ)
ᴨᴏ ᴄʙᴏᴇʍу ᴩᴏднᴏʍу ᴦᴏᴩᴏду - жиᴧᴀ ʙ 3 ᴋʙᴀᴩᴛиᴩᴀх ⠼
⠒⠠ 7.05.2024 ⠛ 10:58⠐⠑
Сколько раз за свою жизнь вы переезжали в другую страну в другой город в

Резинку орешки жвачку

fistashka812’s Profile Photoмур
Да, +10🔥


✦ •⠀Банка⠀• ✦
⠀⠀⠀⠀⠀⠀❦⠀2 / 4⠀❦⠀~ Что можно положить в банку на буквы Д, Н и И?
___
⠀Первому - 10🔥
⠀Остальным по 5🔥


⠀(ответы отправляем в инбокс)― Via 🌿
Резинку орешки жвачку

Какой фильм/сериал тебе было интересно смотреть с первых минут? 😱😍

idlova98’s Profile Photo˙·٠•●Обnyλяū ●•٠·˙ | ВД
Одни из интересных , которые первые пришли в голову - это :
• You
• Энн с двумя н
• Притворство
• Девушка в подвале
Какой фильмсериал тебе было интересно смотреть с первых минут

〖 Новости Волшебного Мира - №5, Апрель 〗

abodeofmagic’s Profile PhotoОбитêль Волшêбства✨
⎾ К о н к у р с ы ⏌
▪︎ Обмен-сундук
↪︎ https://ask.fm/abodeofmagic/answers/176511657384
до 01.05.24
⎾ С у н д у к и ⏌
От Бастет:
▪︎ Смешанный ПС - Парк - @vikakisa11258054
↪︎ https://ask.fm/abodeofmagic/answers/176615821736
до 29.04.24
▪︎ Смешанный ПС - Полнолуние - @MazenukeaTrekaila
↪︎ https://ask.fm/abodeofmagic/answers/176615821224
до 29.04.24
От Анубиса:
▪︎ Смешанный ПС - Космос - @Angels2808
↪︎ https://ask.fm/abodeofmagic/answers/176615826088
до 29.04.24
▪︎ Смешанный ПС - Валерий Черновский - @Cerber2099
↪︎ https://ask.fm/abodeofmagic/answers/176615824808
до 29.04.24
⎾ П и а р ы ⏌
Пока что нет.
⎾ О т ч ё т ⏌
↪︎ https://ask.fm/abodeofmagic/answers/176615984552
⎾ О б щ е е ⏌
▪︎ Подписчики:
Было 204, стало 208
▪︎ Огни:
Было 1.630🔥, стало 591🔥
▪︎ Лайки:
Было 40.184❤️, стало 42.257❤️
▪︎ Посты
Было 4.024, стало 4.174
Администрация @abodeofmagic

View more

Новости Волшебного Мира  5 Апрель

Любимый писатель и его интересное произведение.

hameleon65074’s Profile Photohameleon
Н. Карамзин "Бедная Лиза"
Ф. Достоевский "Преступление и наказание"
Л. Н. Толстой трилогия "Детство", " Отрочество ", "Юность"
Н. Лесков "Леди Макбет Мценского уезда"
Ю. Мамлеев "Прыжок в гроб"
А. Алексин " Безумная Евдокия "
В. Осеева "Бабка"
А. Платонов "Юшка"
В. Катаев "Сын полка"
В. Кондратьев "Сашка"
М. Шолохов "Судьба Человека"
П. Санаев "Похороните меня за плинтусом"
Братья Гримм " Гензель и Гретель "
Ю. Яковлев "Он убил мою собаку"
Д. Грин "Виноваты звезды"
Р. Матесон "Кнопка, кнопка"

Как вы считаете какая должна быть зарплата у сотрудника пвз озон, за смену в 12 часов из которых часов 9-10 ты просто сидишь в телефоне или смотришь фильмы на ноуте ?

вы видимо н знакомы с тем о чем говорите. я знаю нескольких людей, кто там работает. они постоянно в пене: нужно и товар разгружать и ящики тяжелые тягать, двигать, и в офисе полы мыть, чистоту поддерживать, и на недовольные претензии клиентов Озона спокойно отвечать, и когда товар возвращают, его проверять на кач-во, например, собирать кофеварку и проверять ее на чистоту и рабочесть, а потом разбирать, складывать в коробку красиво, оформлять всё. это только кажется, что они тупо сидят в компе или телефоне. неа

Здравейте! Коя от деветте музи на гръцката митология е и ваша вярна спътница в преследването на мечтите и желанията ви в живота? Поздрави!

GretaDimitrova971’s Profile Photo“Рапсодия в синьо”
След запознаване с всички тях, защото съм изключително скаран с гръцката митология, може би Талия - музата на комедията. Защото каквото и да се случва, никога не губя чувството си за хумор, дори и той да е със самоирония, черен и т. н.

Что ты ценишь в отношениях больше всего?

idkut000’s Profile Photoдневник воспоминаний
Моё отсутствие в них.
Я тут рефлексировал на днях (в принципе, я этим занимаюсь постоянно) и понял, что раз все отношения заканчиваются плохо, ну или просто заканчиваются, то в этом уровнени человек + я = получается х у й н я.
А вообще, больше всего ценю понимание и личные границы, в смысле, когда их не нарушают.

Вопрос: для чего вы сидите тут?

mar112211’s Profile PhotoНастюша
Н. А. Некрасов
Сеятелям
Сеятель знанья на ниву народную!
Почву ты, что ли, находишь бесплодную,
‎Худы ль твои семена?
Робок ли сердцем ты? слаб ли ты силами?
Труд награждается всходами хилыми,
‎Доброго мало зерна!
Где ж вы, умелые, с бодрыми лицами,
Где же вы, с полными жита кошницами?
Труд засевающих робко, крупицами,
‎Двиньте вперёд!
Сейте разумное, доброе, вечное,
Сейте! Спасибо вам скажет сердечное
‎Русский народ…

〖 Новости Волшебного Мира - №3, Апрель 〗

abodeofmagic’s Profile PhotoОбитêль Волшêбства✨
⎾ С у н д у к и ⏌
От Бастет:
▪︎ ПС на огни - Егор Крид - @yulia_pizza,
↪︎ https://ask.fm/abodeofmagic/answers/176542949032
до 18.04.24
▪︎ Смешанный ПС - Цветочный ангел - @Angels2808
↪︎ https://ask.fm/abodeofmagic/answers/176561532328
до 18.04.24
▪︎ ПС на лайки - Летняя фотосессия - @MazenukeaTrekaila
↪︎ https://ask.fm/abodeofmagic/answers/176511244712
до 18.04.24
▪︎ ПС на огни - Василиса Кукояка - @yulia_pizza
↪︎ https://ask.fm/abodeofmagic/answers/176571745960
до 15.04.24
▪︎ Смешанный ПС - Девушка в рапсовом поле - @MazenukeaTrekaila
↪︎ https://ask.fm/abodeofmagic/answers/176571745704 до 15.04.24
▪︎ ПС на лайки
↪︎ https://ask.fm/abodeofmagic/answers/176575475368
до 15.04.24
От Анубиса:
▪︎ ПС на огни - Арсений Попов - @the_desire_to_bloom
↪︎ https://ask.fm/abodeofmagic/answers/176586926248
до 18.04.24
▪︎ ПС на огни - Зорро - @vezhnovets
↪︎ https://ask.fm/abodeofmagic/answers/176586833576
до 18.04.24
▪︎ ПС на лайки - Платья 19 века - @Angels2808
↪︎ https://ask.fm/abodeofmagic/answers/176586829224
до 18.04.24
⎾ П и а р ы ⏌
От Баст:
▪︎ Смешанный пиар для @the_desire_to_bloom
↪︎ https://ask.fm/abodeofmagic/answers/176575490216
до 15.04.24
▪︎ Пиар на огни для @yulia_pizza
↪︎ https://ask.fm/abodeofmagic/answers/176571744680
до 15.04.24
От Анубиса:
▪︎ Пиар для @vezhnovets
↪︎ https://ask.fm/abodeofmagic/answers/176586833832
до 19.04.24
⎾ О т ч ё т ⏌
↪︎ https://ask.fm/abodeofmagic/answers/176586899368
⎾ О б щ е е ⏌
▪︎ Подписчики:
Было 201, стало 204
▪︎ Огни:
Было 2.118🔥, стало 1.630🔥
▪︎ Лайки:
Было 39.44❤️, стало 40.184❤️
▪︎ Посты
Было 3.970, стало 4.024
Администрация @abodeofmagic

View more

Новости Волшебного Мира  3 Апрель

〖 Новости Волшебного Мира - №2, Апрель 〗

abodeofmagic’s Profile PhotoОбитêль Волшêбства✨
- С у н д у к и -
От Бастет:
▪︎ ПС на огни
↪︎ https://ask.fm/abodeofmagic/answers/176571745960
до 15.04.24
▪︎ Смешанный ПС
↪︎ https://ask.fm/abodeofmagic/answers/176571745704 до 15.04.24
▪︎ ПС на лайки
↪︎ https://ask.fm/abodeofmagic/answers/176575475368
до 15.04.24
От Анубиса:
▪︎ Смешанный ПС
↪︎ https://ask.fm/abodeofmagic/answers/176561559720
до 13.04.24
- П и а р ы -
От Бастет:
▪︎ Смешанный пиар
↪︎ https://ask.fm/abodeofmagic/answers/176575490216
до 15.04.24
▪︎ Пиар на огни
↪︎ https://ask.fm/abodeofmagic/answers/176571744680
до 15.04.24
- О т ч ё т -
↪︎ будет 12.04.
- О б щ е е -
▪︎ Подписчики:
Было 197, стало 201
▪︎ Огни:
Было 2.403🔥, стало 2.118🔥
▪︎ Лайки:
Было 37.276❤️, стало 39.444❤️
▪︎ Посты
Было 3.809, стало 3.970
Администрация @abodeofmagic
Новости Волшебного Мира  2 Апрель

Выбери одно место в городе, которое нужно показать туристу?

id103894993’s Profile Photo꧁ | τßøú Пøшλыú σþґลᶚฬ | ꧂
⠏ Вᴏᴩᴏнᴇж
ᴄᴇйчᴀᴄ ᴛᴀʍ ᴨᴩиʙᴏдяᴛ ʙ ᴨᴏᴩядᴏᴋ нᴀбᴇᴩᴇжную у ʙᴏдᴏхᴩᴀниᴧищᴀ
и ᴏнᴀ ᴄᴛᴀнᴏʙиᴛᴄя ᴏчᴇнь ᴋᴩᴀᴄиʙᴏй и уюᴛнᴏй
• нᴀ ᴧᴇʙᴏʍ бᴇᴩᴇᴦу ᴦᴏᴩᴏдᴀ - ᴨᴀᴩᴋ Дᴇᴧьɸин
• нᴀ ᴨᴩᴀʙᴏʍ - Адʍиᴩᴀᴧᴛᴇйᴄᴋᴀя ᴨᴧᴏщᴀдь
• ᴨᴀᴩᴋ Динᴀʍᴏ - нᴀʙᴇᴩнᴏᴇ ᴄᴀʍый бᴏᴧьɯᴏй нᴀɯ ᴨᴀᴩᴋ
и ᴨᴏʍиʍᴏ ᴄᴋʙᴇᴩᴀ ᴄ ᴧᴀʙᴏчᴋᴀʍи, ᴋᴀɸᴇ, ᴋиᴏᴄᴋᴀʍи и ᴩᴀɜʙᴧᴇчᴇнияʍи
ᴛᴀʍ ᴇᴄᴛь и ᴨᴩᴏᴄᴛᴏ ᴧиᴄᴛʙᴇнный ᴧᴇᴄ, чᴀᴄᴛᴏ ᴛᴀʍ ᴧᴇᴛᴏʍ ᴨиᴋниᴋи иᴧи ɸᴏᴛᴏᴄᴇᴄᴄии уᴄᴛᴩᴀиʙᴀюᴛ
• ᴇщᴇ ᴋᴩᴀᴄиʙᴏᴇ ʍᴇᴄᴛᴏ дᴧя ᴨиᴋниᴋᴀ - ᴨᴧᴏщᴀдь Пᴏбᴇды, ᴏᴛᴋᴩыʙᴀᴇᴛᴄя ᴨᴏᴛᴩяᴄᴀющᴀя ᴨᴀнᴏᴩᴀʍᴀ нᴀ ᴦᴏᴩᴏд
• ᴇᴄᴧи нᴩᴀʙиᴛᴄя ᴛʙᴏᴩчᴇᴄᴛʙᴏ - ʍуɜᴇй Кᴩᴀʍᴄᴋᴏᴦᴏ
• ᴇᴄᴧи ʙᴋуᴄнᴏ ᴨᴏᴋуɯᴀᴛь - ᴩᴇᴄᴛᴏᴩᴀн Кинzᴀ-Dɜᴀ ⠼
⠒⠠ 9.04.2024 ⠛ 15:06⠐⠑
Выбери одно место в городе которое нужно показать туристу

Вам приходилось знакомиться с людьми у которых давольно необычное имя ?

id7420635676’s Profile PhotoTyumenskayaBaby
⠏ дᴀ, ʙ ᴨᴇᴩʙᴏй ɯᴋᴏᴧᴇ быᴧᴀ дᴇʙᴏчᴋᴀ Гᴇᴦᴇциᴋ
ʙᴏ ʙᴛᴏᴩᴏй ɯᴋᴏᴧᴇ - Миᴧᴀнᴀ, Аидᴀ
ʙ ᴋᴏᴧᴧᴇджᴇ - Мᴀйя, Айɯᴀн, Лёдᴀ
нᴀ ᴨᴩᴏᴄᴛᴏᴩᴀх ᴨᴩиᴧᴏжᴇния ɜнᴀᴋᴏʍᴄᴛʙ - Диᴧьёᴩᴀ, Фᴏдя, Аннᴀбᴇᴧь, Мᴀюᴩᴀ, Сᴇᴩᴀɸиʍᴀ, Абыᴧᴀйхᴀн ⠼
⠒⠠ 9.04.2024 ⠛ 0:58⠐⠑
Вам приходилось знакомиться с людьми у которых давольно необычное имя

Чи можна довідатися, хто насправді написав Біблію?

jack_russell_terrier1’s Profile PhotoСвідок єгови
💭
Автором Біблії Бог. Він дав нам Біблію, яка складається з 66 книг.
Біблію писали приблизно 40 чоловіків протягом 1600 років — від 1513 року до н. е. до приблизно 98 року н. е. Біблію писали дуже різні люди: пастухи, рибалки, царі. Але жодна з книг Біблії не суперечить іншій. Це пояснюється тим, що Автором Біблії є Бог. (Прочитайте 1 Фессалонікійців 2:13.) Ті, хто писав Біблію, записували не власні думки, а «говорили від Бога, керовані святим духом» a (2 Петра 1:21). За допомогою святого духу Бог передавав свої думки людям. Тому про Біблію говориться, що вона натхнена Богом (2 Тимофія 3:16).
Матеріали, на яких писали Біблію (наприклад, шкіра і папірус), були недовговічними. Але ця книга збереглася, адже люди, яким вона була дорога, старанно її переписували. Протягом століть чимало впливових людей намагалися знищити Біблію, але завжди знаходились ті, хто був готовий ризикувати заради неї своїм життям

View more

Чи можна довідатися хто насправді написав Біблію

Как ты любишь проводить время?

Natalia18992’s Profile PhotoНаталья
Предыдущие два года были максимально экстравертными. Новые лица, новые имена. И как удивительно, что я так быстро от этого отвык и мне стало это не нужно.
Теперь я то самое идеальное воплощение интроверта, который неделями из дома не выходит и читает одну книгу за другой, скапливая на своём столе кучу чашек с кофе и чаем. Или это просто старость?
И пусть это и звучит депрессивно, но так а х у е н н о я не чувствовал себя уже давно.

〖 Новости Волшебного Мира - №1, Апрель 〗

abodeofmagic’s Profile PhotoОбитêль Волшêбства✨
- С у н д у к и -
От Бастет:
▪︎ Смешанный ПС
↪︎ https://ask.fm/abodeofmagic/answers/176550782888
* до 08.04.24
От Анубиса:
▪︎ Смешанный пс
↪︎ https://ask.fm/abodeofmagic/answers/176557091240
▪︎ Пс на огни
↪︎ https://ask.fm/abodeofmagic/answers/176557089192
▪︎ Пс на лайки
↪︎ https://ask.fm/abodeofmagic/answers/176557090984
▪︎ Пс на лайки
↪︎ https://ask.fm/abodeofmagic/answers/176511051432
▪︎ Пс на огни
↪︎ https://ask.fm/abodeofmagic/answers/176542950568
* до 08.04.24
- П и а р ы -
От Бастет:
▪︎ Пиар на лайки
↪︎ https://ask.fm/abodeofmagic/answers/176550780328
▪︎ Пиар на огни
↪︎ https://ask.fm/abodeofmagic/answers/176550780584
* до 08.04.24
От Анубиса:
▪︎ Пиар на огни
↪︎ https://ask.fm/abodeofmagic/answers/176542935464
▪︎ Пиар ответа
↪︎ https://ask.fm/abodeofmagic/answers/176557706408
▪︎ Пиар на огни
↪︎ https://ask.fm/abodeofmagic/answers/176545112488
* до 08.0424
- Х а л я в а -
10 по 🤍
↪︎ https://ask.fm/abodeofmagic/answers/176510955432
8 по 10🔥
↪︎ https://ask.fm/abodeofmagic/answers/176510980776
6 по 3💚
↪︎ https://ask.fm/abodeofmagic/answers/176510990504
- О т ч ё т -
↪︎ https://ask.fm/abodeofmagic/answers/176557565096
- О б щ е е -
▪︎ Подписчики:
Было 184, стало 197
▪︎ Огни:
Было 1.177🔥, стало 2.403🔥
▪︎ Лайки:
Было 34.812❤️, стало 37.276❤️
▪︎ Посты
Было 3.566, стало 3.809
Администрация @abodeofmagic

View more

Новости Волшебного Мира  1 Апрель

Вам нравится ваше имя? Какое имя вам бы хотелось?🙂

elizavetagubanova_’s Profile Photoelizavetagubanova_
мне нравится моё полное паспортное имя, но не нравится "Н" в мой адрес из каждого утюга. поэтому смотрим, как меня зовут, мотаем на ус/локон и не делаем глупостей.

Во вселенной какого фильмы вы бы хотели жить?✨

Ksenya76848’s Profile PhotoЛисица
Книг, но не фильма...
Много раз отвечала на данный вопрос.
Вселенная книг М. Фрая " Чужак", или Д. Роулинг о Гарри Поттере, ну или хотя бы книг о маге Н. Перумова...
Во вселенной какого фильмы вы бы хотели жить

Language: English