@RUTHENIANHEART

❛⠀gözde⠀━━━⠀(⠀DEAREST ONE ⠀)⠀ஐ

Ask @RUTHENIANHEART

Sort by:

LatestTop

⠀⠀

⠀⠀
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀───────────────────────────────
⠀⠀⠀⠀CHAPTER 05⠀⠀⠀⠀ ⠀﹔⠀⠀⠀⠀⠀❛⠀⠀ʀ ᴇ ᴜ ɴ ɪ ᴏ ɴ⠀⠀❜
⠀⠀⠀⠀⤼ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ──────⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/37xVj
⠀⠀⠀⠀ᴛ ʀ ᴜ ᴛ ʜ⠀⠀⠀⠀⠀is⠀⠀⠀⠀⠀⠀only⠀⠀⠀⠀ ⠀ʜ ᴇ ᴀ ʀ s ᴀ ʏ
⠀⠀⠀⠀we're just left to ᴅ ᴇ ᴄ ᴀ ʏ, ⠀modernity has failed us
⠀⠀⠀⠀and⠀⠀i'd⠀⠀ʟ ᴏ ᴠ ᴇ⠀⠀it ⠀⠀if⠀⠀⠀we⠀⠀⠀ᴍ ᴀ ᴅ ᴇ⠀⠀it
⠀⠀⠀⠀✉⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ➫⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ @satansxservant
⠀⠀⠀⠀───────────────────────────────
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
CHAPTER 05 ʀ ᴇ ᴜ ɴ

⠀⠀

⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀───────────────────────────────
⠀⠀⠀⠀CHAPTER 03⠀⠀⠀⠀ ⠀ ﹔⠀⠀⠀⠀❛⠀⠀ᴛ ʀ ᴏ ᴜ ʙ ʟ ᴇ s⠀⠀❜
⠀⠀⠀⠀⤼⠀ ⠀⠀⠀⠀──────⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/37u89
⠀⠀⠀⠀best⠀⠀ believe⠀⠀⠀i'm⠀⠀⠀still⠀⠀⠀ʙ ᴇ ᴊ ᴇ ᴡ ᴇ ʟ ᴇ ᴅ
⠀⠀⠀⠀when⠀⠀⠀i⠀⠀ ⠀walk⠀⠀⠀⠀in⠀⠀⠀⠀⠀the⠀⠀⠀⠀room
⠀⠀⠀⠀i⠀can⠀still⠀make⠀the⠀whole place⠀ s ʜ ɪ ᴍ ᴍ ᴇ ʀ
⠀⠀⠀⠀✉⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ➫ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ @KARAK0RSAN
⠀⠀⠀⠀───────────────────────────────
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀
CHAPTER 03  ᴛ ʀ ᴏ ᴜ ʙ

⠀⠀

⠀⠀
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀───────────────────────────────
⠀⠀⠀⠀CHAPTER 04⠀⠀⠀⠀ ⠀﹔⠀⠀⠀⠀⠀❛⠀⠀ʀ ᴇ ᴜ ɴ ɪ ᴏ ɴ⠀⠀❜
⠀⠀⠀⠀⤼ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀──────⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/36N0O
⠀⠀⠀⠀haven't ⠀i⠀⠀given⠀⠀enough,⠀⠀given⠀⠀ enough?
⠀⠀⠀⠀always⠀⠀the⠀⠀fool⠀⠀with⠀⠀ the⠀slowest⠀ heart
⠀⠀⠀⠀but⠀⠀i⠀ know⠀you'll⠀⠀⠀take⠀⠀me⠀⠀with⠀⠀you
⠀⠀⠀⠀✉⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ➫⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ @satansxservant
⠀⠀⠀⠀───────────────────────────────
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
CHAPTER 04 ʀ ᴇ ᴜ ɴ

Related users

⠀⠀

⠀⠀
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀───────────────────────────────
⠀⠀⠀⠀CHAPTER 03⠀⠀⠀⠀ ⠀﹔⠀⠀⠀⠀⠀❛⠀⠀ʀ ᴇ ᴜ ɴ ɪ ᴏ ɴ⠀⠀❜
⠀⠀⠀⠀⤼ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ────── ⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/36r2q
⠀⠀⠀⠀open⠀⠀me⠀⠀up,⠀⠀tell⠀⠀me⠀⠀you⠀⠀⠀like⠀⠀⠀it
⠀⠀⠀⠀ғ ᴠ ᴄ ᴋ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀me⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀to⠀⠀⠀⠀⠀⠀death
⠀⠀⠀⠀ʟ ᴏ ᴠ ᴇ⠀⠀me⠀⠀⠀ until⠀⠀i⠀⠀⠀⠀ʟ ᴏ ᴠ ᴇ⠀⠀⠀⠀myself
⠀⠀⠀⠀✉⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ➫⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ @satansxservant
⠀⠀⠀⠀───────────────────────────────
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
CHAPTER 03 ʀ ᴇ ᴜ ɴ

⠀⠀

⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀───────────────────────────────
⠀⠀⠀⠀CHAPTER 02⠀⠀⠀⠀﹔⠀⠀⠀❛⠀⠀ɢ ᴏ ʟ ᴅ ⠀⠀ʀ ᴜ s ʜ⠀⠀❜⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⤼ ⠀ ⠀⠀⠀──────⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ https://jpst.it/35V4e
⠀⠀⠀⠀i'm⠀still⠀a⠀ʙᴇʟɪᴇᴠᴇʀ⠀but⠀⠀i⠀⠀don't⠀ know⠀why
⠀⠀⠀⠀i've⠀⠀⠀⠀⠀never⠀⠀⠀⠀⠀been⠀⠀⠀⠀a⠀⠀⠀⠀ɴᴀᴛᴜʀᴀʟ
⠀⠀⠀⠀ᴀʟʟ⠀⠀⠀⠀i⠀⠀⠀⠀do⠀⠀⠀is⠀⠀⠀⠀try,⠀⠀⠀⠀try,⠀⠀⠀⠀try
⠀⠀⠀⠀✉⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ➫ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ @x_Nuricihan_x
⠀⠀⠀⠀───────────────────────────────
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
CHAPTER 02ɢ ᴏ ʟ ᴅ

⠀⠀

⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀───────────────────────────────
⠀⠀⠀⠀CHAPTER 01⠀⠀⠀⠀ ⠀ ﹔⠀⠀⠀⠀❛⠀⠀ᴛ ʀ ᴏ ᴜ ʙ ʟ ᴇ s⠀⠀❜
⠀⠀⠀⠀⤼ ⠀ ⠀⠀⠀──────⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/35ueM
⠀⠀⠀⠀i⠀⠀⠀⠀am⠀⠀⠀⠀alone⠀⠀⠀⠀at⠀⠀⠀⠀⠀ᴍ ɪ ᴅ ɴ ɪ ɢ ʜ ᴛ
⠀⠀⠀⠀been⠀trying⠀hard⠀not⠀to⠀get⠀into⠀ᴛ ʀ ᴏ ᴜ ʙ ʟ ᴇ
⠀⠀⠀⠀but⠀⠀i've⠀⠀got⠀⠀a⠀⠀ ᴡ ᴀ ʀ⠀⠀in ⠀⠀my⠀⠀ᴍ ɪ ɴ ᴅ
⠀⠀⠀⠀✉⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ➫ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ @KARAK0RSAN
⠀⠀⠀⠀───────────────────────────────
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
CHAPTER 01  ᴛ ʀ ᴏ ᴜ ʙ

⠀⠀

⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀───────────────────────────────
⠀⠀⠀⠀CHAPTER 02⠀⠀⠀⠀ ⠀﹔⠀⠀⠀⠀⠀❛⠀⠀ʀ ᴇ ᴜ ɴ ɪ ᴏ ɴ⠀⠀❜
⠀⠀⠀⠀⤼ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀──────⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/35uI-
⠀⠀⠀⠀think⠀⠀about⠀⠀it,⠀the⠀darkness,⠀the⠀ deepness
⠀⠀⠀⠀all⠀the⠀ᴛ ʜ ɪ ɴ ɢ s⠀that⠀ make⠀me⠀ᴡ ʜ ᴏ⠀ ɪ ᴀ ᴍ
⠀⠀⠀⠀✉⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ➫ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ @satansxservant
⠀⠀⠀⠀───────────────────────────────
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
CHAPTER 02 ʀ ᴇ ᴜ

⠀⠀

⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀───────────────────────────────
⠀⠀⠀⠀CHAPTER 01⠀⠀⠀⠀ ⠀﹔⠀⠀⠀⠀⠀❛⠀⠀ʀ ᴇ ᴜ ɴ ɪ ᴏ ɴ⠀⠀❜
⠀⠀⠀⠀⤼ ⠀ ⠀⠀⠀──────⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/34Rns
⠀⠀⠀⠀i've⠀⠀⠀⠀⠀⠀ dreamt⠀⠀⠀⠀⠀⠀about⠀⠀⠀⠀⠀ʏ⠀ᴏ⠀ᴜ
⠀⠀⠀⠀nearly⠀⠀every⠀⠀⠀⠀ɴ ɪ ɢ ʜ ᴛ⠀⠀⠀⠀ this⠀⠀⠀ week
⠀⠀⠀⠀how⠀many⠀⠀s ᴇ ᴄ ʀ ᴇ ᴛ s⠀⠀⠀can⠀⠀you⠀⠀keep?
⠀⠀⠀⠀✉⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀➫ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ @satansxservant
⠀⠀⠀⠀───────────────────────────────
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
CHAPTER 01 ʀ ᴇ ᴜ

⠀⠀

⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀───────────────────────────────
⠀⠀⠀⠀CHAPTER 01⠀⠀﹔⠀⠀❛⠀⠀s ʟ ᴀ ᴠ ɪ ᴄ⠀⠀ᴘ ᴏ ᴡ ᴇ ʀ⠀⠀❜⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⤼ ⠀ ⠀⠀⠀──────⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/34wvB
⠀⠀⠀⠀now⠀⠀in⠀⠀the⠀⠀ morning⠀⠀i⠀⠀sleep⠀ ᴀ ʟ ᴏ ɴ ᴇ
⠀⠀⠀⠀sweep⠀⠀the⠀⠀s ᴛ ʀ ᴇ ᴇ ᴛ s⠀⠀i⠀⠀used⠀to⠀⠀ᴏᴡɴ
⠀⠀⠀⠀✉⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ➫ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ @hawrylovelmustafa
⠀⠀⠀⠀───────────────────────────────
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
CHAPTER 01s ʟ ᴀ ᴠ ɪ

⠀⠀

⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀───────────────────────────────
⠀⠀⠀⠀CHAPTER 01⠀⠀⠀⠀﹔⠀⠀⠀❛⠀⠀ɢ ᴏ ʟ ᴅ ⠀⠀ʀ ᴜ s ʜ⠀⠀❜
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⤼ ⠀ ⠀⠀⠀──────⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/33MUe
⠀⠀⠀⠀with⠀you⠀ hair⠀falling⠀into⠀place⠀like dominoes
⠀⠀⠀⠀my⠀mind⠀ turns⠀⠀your⠀⠀life⠀ into⠀ғ ᴏ ʟ ᴋ ʟ ᴏ ʀ ᴇ
⠀⠀⠀⠀✉⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ➫ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ @x_Nuricihan_x
⠀⠀⠀⠀───────────────────────────────
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
CHAPTER 01ɢ ᴏ ʟ ᴅ

⠀⠀

⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀───────────────────────────────
⠀⠀⠀⠀CHAPTER 00⠀⠀⠀⠀⠀﹔⠀⠀⠀ ᴏ⠀ɴ⠀ᴇ⠀⠀⠀⠀ꜱ⠀ʜ⠀ᴏ⠀ᴛ
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⤼ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀──────⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/339Zw
⠀⠀⠀⠀you'll⠀⠀be⠀⠀the⠀⠀s ᴀ ᴅ ᴅ ᴇ s ᴛ⠀⠀part⠀⠀of⠀⠀me
⠀⠀⠀⠀a⠀part⠀of⠀me⠀⠀that⠀will⠀⠀ɴ ᴇ ᴠ ᴇ ʀ⠀be⠀ᴍ ɪ ɴ ᴇ
⠀⠀⠀⠀it's obvious tonight is gonna be the ʟ ᴏ ɴ ᴇ ʟ ɪ ᴇ s ᴛ
⠀⠀⠀⠀◊⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀━━━━━━━⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❪⠀⠀ℊözde⠀⠀❫
⠀⠀⠀⠀───────────────────────────────
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀
CHAPTER 00

Moje najdroższe słoneczko wróciło ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

x_Nuricihan_x’s Profile Photoஐ Ayşe (Nuricihan) Hanim ஐ
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❛⠀⠀i'm⠀⠀ ʜ ᴏ ɴ ᴏ ʀ ᴇ ᴅ⠀⠀to⠀⠀be
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀by⠀⠀ ʏ ᴏ ᴜ ʀ⠀⠀side⠀⠀ again⠀⠀❜
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀♡⠀⠀⠀⠀ᵐʸ⠀ ⠀⠀ ᵇ̲ᵉ̲ˡ̲ᵒ̲ᵛ̲ᵉ̲ᵈ⠀⠀⠀⠀ ˢᵘˡᵗᵃⁿᵃ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀────────────────────
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Moje najdroższe słoneczko wróciło

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀───────────────────────────────
⠀⠀⠀⠀CHAPTER 01 ⠀⠀﹔⠀⠀s ᴏ ɴ ɢ ⠀⠀⠀⠀ ᴏ ғ⠀⠀⠀⠀ғ ᴀ ʟ ʟ
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀❛⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀مغامرة ⠀⠀⠀︰ ⠀⠀ᵃ ᵈ ᵛ ᵉ ⁿ ᵗ ᵘ ʳ ᵉ⠀⠀∗⠀⠀ʳ ⁱ ˢ ᵏ
⠀⠀⠀⠀⤼ ⠀ ⠀⠀⠀──────⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/2P3YO
⠀⠀⠀⠀the⠀⠀⠀more⠀⠀⠀⠀a⠀⠀⠀thing⠀⠀⠀is⠀⠀ᴘ ᴇ ʀ ғ ᴇ ᴄ ᴛ
⠀⠀⠀⠀the⠀more⠀it⠀feels⠀ᴘ ʟ ᴇᴀ s ᴜ ʀ ᴇ⠀⠀and⠀⠀ ᴘ ᴀ ɪ ɴ
⠀⠀⠀⠀✉⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀➫ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ @kxllingmesoftly
⠀⠀⠀⠀───────────────────────────────
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀
CHAPTER 01 s ᴏ ɴ ɢ

❛⠀🌙⠀︰⠀ jaki znak zodiaku przypasowałxbyś swojej postaci? wybór uzasadnij! ⠀⋆

ஐ⠀⠀❛⠀⠀WZORKI⠀⠀;⠀⠀forum.
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❛⠀⠀⠀ɢ⠀⠀ᴇ⠀⠀ᴍ⠀⠀ɪ⠀⠀ɴ⠀⠀ɪ⠀⠀⠀❜
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀it's⠀all⠀⠀ꜰ ᴜ ɴ⠀⠀and⠀⠀ɢ ᴀ ᴍ ᴇ ꜱ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀until⠀someone⠀loses⠀a⠀ʜ ᴇ ᴀ ᴅ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀◊⠀⠀⠀⠀ᶜ ˡ ᵉ ᵛ ᵉ ʳ⠀⠀∗⠀⠀ⁿ ᵒ ⁱ ˢ ʸ⠀⠀⤸
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀────────────────────
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
jaki znak zodiaku przypasowałxbyś swojej postaci wybór uzasadnij

⠀⠀

⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀───────────────────────────────
⠀⠀⠀⠀CHAPTER 00⠀⠀⠀⠀⠀﹔⠀⠀⠀ ᴏ⠀ɴ⠀ᴇ⠀⠀⠀⠀ꜱ⠀ʜ⠀ᴏ⠀ᴛ
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀❛⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀داستان ⠀⠀⠀︰ ⠀⠀⠀⠀ᵗ ᵃ ˡ ᵉ⠀⠀∗⠀⠀ᵐ ʸ ᵗ ʰ
⠀⠀⠀⠀⤼ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀──────⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/2NFkU
⠀⠀⠀⠀if⠀ only⠀these treasures were not so⠀ꜰ ʀ ᴀ ɢ ɪ ʟ ᴇ
⠀⠀⠀⠀as⠀they⠀are ⠀ᴘ ʀ ᴇ ᴄ ɪ ᴏ ᴜ ꜱ⠀and⠀ ʙ ᴇ ᴀᴜ ᴛ ɪ ꜰ ᴜ ʟ
⠀⠀⠀⠀◊⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀━━━━━━━⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❪⠀⠀ℊözde⠀⠀❫
⠀⠀⠀⠀───────────────────────────────
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀
CHAPTER 00

❛⠀ɢʀᴀғɪᴋᴀ︰⠀ podejmij się wyzwania i uzupełnij grafikę! ⤿https://cutt.ly/7AXZpWA

ஐ⠀⠀❛⠀⠀WZORKI⠀⠀;⠀⠀forum.
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ғ⠀ᴜ⠀ʟ⠀ᴍ⠀ɴ⠀ɪ⠀ɴ⠀ᴀ⠀ʀ⠀ᴇ ⠀⠀⠀⠀⤸
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀to⠀⠀flash⠀⠀with⠀⠀thunderbolts
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀ᵃ⠀⠀ˢ ᵗ ᵒ ʳ ᵐ⠀⠀⠀ ⁱˢ ⠀⠀⠀⠀ᶜᵒᵐⁱⁿᵍ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❛⠀⠀⠀عاصفه ⠀⠀⠀︰ ⠀⠀ˢ ᵗ ᵒ ʳ ᵐ⠀ ⠀∗
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀────────────────────
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
ɢʀᴀғɪᴋᴀ podejmij się wyzwania i uzupełnij grafikę httpscuttly7AXZpWA

⠀⠀

⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀───────────────────────────────
⠀⠀⠀⠀CHAPTER 01⠀⠀;⠀⠀ᴛ ʜ ᴇ⠀ s ʟ ᴀ ᴠ ɪ ᴄ⠀⠀ᴡ ɪ ᴛ ᴄ ʜ ᴇ s
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀❛⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ساحرة ⠀⠀⠀︰ ⠀⠀⠀⠀ʷ ⁱ ᵗ ᶜ ʰ⠀⠀∗⠀⠀ʰ ᵉ ˣ
⠀⠀⠀⠀⤼ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀──────⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/2Ms1l
⠀⠀⠀⠀i⠀am⠀part⠀of⠀that⠀ ᴘ ᴏ ᴡ ᴇ ʀ⠀ which⠀⠀eternally
⠀⠀⠀⠀wills⠀ᴇ ᴠ ɪ ʟ⠀and ⠀⠀eternally ⠀⠀works⠀⠀⠀ɢ ᴏ ᴏ ᴅ
⠀⠀⠀⠀✉⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀➫ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ @bosnian_concubine9
⠀⠀⠀⠀───────────────────────────────
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀
CHAPTER 01ᴛ ʜ ᴇ s ʟ ᴀ ᴠ

❛⠀ʙᴏʜᴀᴛᴇʀ⠀︰⠀ stwórz ᴘʟᴀʏʟɪꜱᴛᴇ swojej postaci! ⠀⋆

ஐ⠀⠀❛⠀⠀WZORKI⠀⠀;⠀⠀forum.
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀───────────────────────────────
⠀⠀⠀⠀pov: ʸᵒᵘ⠀ᵃʳᵉ⠀ᵍᵒᵒᶠʸ,⠀ᵇᵘᵗ⠀ᵇʳᵃᵛᵉ⠀ʰᵉʳᵒⁱⁿᵉ⠀ᵗʰᵃᵗ ʰᵃˢ ᵃ⠀ʷᵉᵃᵏⁿᵉˢˢ
⠀⠀⠀⠀ᶠᵒʳ⠀ˢʷᵉᵉᵗˢ⠀ᵃⁿᵈ⠀ˢᵒᵐᵉ ⠀ᶜʰᵃʳᵐⁱⁿᵍ, ᵇᵘᵗ ⁱʳʳᵉˢᵖᵒⁿˢⁱᵇˡᵉ⠀ᵖⁱʳᵃᵗᵉ⁻ᵖʳⁱⁿᶜᵉ
⠀⠀⠀⠀∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀∗⠀cage the elephant⠀⠀⠀⠀⠀⠀cigarette daydreams
⠀⠀⠀⠀∗⠀nelly furtado⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀maneater
⠀⠀⠀⠀∗⠀the neighbourhood⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ softcore
⠀⠀⠀⠀∗⠀mac demarco⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀my kind of woman
⠀⠀⠀⠀∗⠀arctic monkeys⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ do i wanna know?
⠀⠀⠀⠀∗⠀david bowie⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ rebel⠀rebel
⠀⠀⠀⠀∗⠀mitski⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀washing machine heart
⠀⠀⠀⠀∗⠀mother mother⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ problems
⠀⠀⠀⠀∗⠀matt maltese⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀as the world caves in
⠀⠀⠀⠀───────────────────────────────
⠀⠀⠀⠀ᴘ ʀ ᴇ ꜱ ꜱ⠀⠀⠀⠀ᴛ ʜ ᴇ⠀⠀⠀⠀ʙ ᴜ ᴛ ᴛ ᴏ ɴ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀►
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀
ʙᴏʜᴀᴛᴇʀ stwórz ᴘʟᴀʏʟɪꜱᴛᴇ swojej postaci

❛⠀ɢʀᴀꜰɪᴋᴀ⠀︰⠀⠀ stwórz⠀ᴍᴏᴏᴅʙᴏᴀʀᴅ swojej postaci!⠀⋆

ஐ⠀⠀❛⠀⠀WZORKI⠀⠀;⠀⠀forum.
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❛⠀⠀ ᴀ ʀᴜᴛʜᴇɴɪᴀɴ ꜰᴀɪʀʏᴛᴀʟᴇ⠀⤿
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
ɢʀᴀꜰɪᴋᴀ stwórzᴍᴏᴏᴅʙᴏᴀʀᴅ swojej postaci

⠀⠀

⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀───────────────────────────────
⠀⠀⠀⠀CHAPTER 02⠀⠀;⠀⠀ᴛ ʜ ᴇ⠀⠀ᴏ ᴛ ᴛ ᴏ ᴍ ᴀ ɴ⠀⠀ɴ ɪ ɢ ʜ ᴛ
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀❛⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ظلام ⠀⠀⠀︰ ⠀⠀⠀ᵈ ᵃ ʳ ᵏ ⁿ ᵉ ˢ ˢ ⠀∗⠀ᵍ ˡ ᵒ ᵒ ᵐ
⠀⠀⠀⠀⤼ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀──────⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/2LCzr
⠀⠀⠀⠀ꜱ ᴛ ᴀ ʀ ꜱ⠀⠀⠀⠀⠀⠀hide⠀⠀⠀⠀⠀⠀your⠀⠀⠀⠀⠀ꜰ ɪ ʀ ᴇ ꜱ
⠀⠀⠀⠀let not light see my black and deep⠀⠀ ᴅ ᴇ ꜱ ɪ ʀ ᴇ ꜱ
⠀⠀⠀⠀✉⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀➫⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ @mysterious__shadow
⠀⠀⠀⠀───────────────────────────────
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀
CHAPTER 02ᴛ ʜ ᴇᴏ ᴛ ᴛ ᴏ

⠀⠀

⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀───────────────────────────────
⠀⠀⠀⠀CHAPTER 01⠀⠀;⠀⠀ᴛ ʜ ᴇ⠀⠀ᴏ ᴛ ᴛ ᴏ ᴍ ᴀ ɴ⠀⠀ɴ ɪ ɢ ʜ ᴛ
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀❛⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ظلام ⠀⠀⠀︰ ⠀⠀⠀ᵈ ᵃ ʳ ᵏ ⁿ ᵉ ˢ ˢ ⠀∗⠀ᵍ ˡ ᵒ ᵒ ᵐ
⠀⠀⠀⠀⤼ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀────── ⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/2L4DK
⠀⠀⠀⠀we⠀⠀⠀are⠀ ⠀⠀all⠀⠀in⠀⠀⠀the⠀⠀⠀ ɢ⠀ᴜ⠀ᴛ⠀ᴛ⠀ᴇ⠀ʀ
⠀⠀⠀⠀but some of us are looking at⠀the ⠀⠀ ꜱ⠀ᴛ⠀ᴀ⠀ʀ⠀ꜱ
⠀⠀⠀⠀✉⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀➫⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ @mysterious__shadow
⠀⠀⠀⠀───────────────────────────────
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀
CHAPTER 01ᴛ ʜ ᴇᴏ ᴛ ᴛ ᴏ

⠀⠀

⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ ───────────────────────────────
⠀⠀⠀⠀ CHAPTER 00⠀⠀;⠀⠀ʀ ᴜ ᴛ ʜ ᴇ ɴ ɪ ᴀ ɴ⠀⠀ʟ ᴜ ʟ ʟ ᴀ ʙ ʏ
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ ──────⠀⠀⠀ℊözde.⠀⠀⠀❜⠀⠀⠀ ʰᵒʷ⠀ ⁱᵗ⠀ ᵃˡˡ⠀ ˢᵗᵃʳᵗᵉᵈ
⠀⠀⠀⠀ ⤼⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/2KRy2
⠀⠀⠀⠀ ❛⠀⠀⠀⠀half of me, for growth; the other, for decay
⠀⠀⠀⠀ ꜱ⠀ᴜ⠀ꜰ⠀ꜰ⠀ᴇ⠀ʀ⠀ɪ⠀ɴ⠀ɢ⠀ ⠀⠀is⠀⠀⠀a⠀⠀⠀ꜰ⠀ɪ⠀ʀ⠀ᴇ
⠀⠀⠀⠀ it⠀ ⠀⠀either⠀⠀ᴘ ᴜ ʀ ɪ ꜰ ɪ ᴇ ꜱ⠀ or ⠀ᴅ ᴇ ꜱ ᴛ ʀ ᴏ ʏ ꜱ
⠀⠀⠀⠀ ❪⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀❫ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ how⠀⠀ was⠀⠀ the⠀⠀ fall?
⠀⠀⠀⠀ ───────────────────────────────
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀
CHAPTER 00ʀ ᴜ ᴛ ʜ ᴇ ɴ ɪ

Witaj Rusinko. Szkoda, że nie należysz do mojego haremu…

ottomaneren’s Profile Photo「 ஐ 」 Eʀᴇɴ (Z)
⠀❪⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀❫⠀⠀⠀Chylę przed Tobą czoła, książę. Choć Twój komplement niezwykle mi schlebia, jestem oddana innemu. Pokładam jednak spore nadzieje, że znajdzie się ktoś, komu oddasz swe serce.
Witaj Rusinko Szkoda że nie należysz do mojego haremu

Witaj Gözde! Czekam na Twoje wątki! ❤️❤️❤️

x_Nuricihan_x’s Profile Photoஐ Ayşe (Nuricihan) Hanim ஐ
⠀❪⠀⠀⠀♡⠀⠀⠀❫⠀⠀⠀Witaj, sułtanko Nurcihan! Ja również z niecierpliwością czekam na Twoje wątki i życzę przy okazji całe mnóstwo weny.
Witaj Gözde Czekam na Twoje wątki

Next

Language: English