@TH3XN3

︑  لسان الغيب,

Ask @TH3XN3

Sort by:

LatestTop

♕⠀⋰⠀Hope⠀is⠀a⠀waking⠀dream⠀♕⠀⋰⠀ ⠀ https://justpaste.it/ey6ri ⠀⋰⠀17 lat po Sułtanie Kiralu, na tronie zasiada jego syn - Sułtan Umut. Czy zdoła udźwignąć koronę? Zapraszam do wcielenia się w wolną postać, Matteo Garcii oraz przybycie z postaciami autorskimi! @ERA_OF_D4MNED

ERA_OF_D4MNED’s Profile Photo♕⠀⋰⠀⠀ᴱᴿᴬ⠀ᴼᶠ⠀ᵁᴹᵁᵀ
Powodzenia, udostępniam!
Hopeisawakingdream  httpsjustpasteitey6ri 17 lat po Sułtanie Kiralu na tronie

🤍

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ━━━━━━━⠀ @Swevt__Delight ⠀⟨⠀♡
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ❴⠀ ✎ ⠀ ∶⠀ https://jpst.it/3I1vP ⠀❜
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᵀʰᵉ ᵉˣᵖʳᵉˢˢᶤᵒᶰ ᵒᶠ⠀ᵗ̤ᵉ̤ʳ̤ʳ̤ᶤ̤ᵇ̤ˡ̤ᵉ⠀ˡᵒᶰᵍᶤᶰᵍ ʷᶤᵗʰ ʷʰᶤᶜʰ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ˢʰᵉ⠀ᵍᵃᶻᵉᵈ⠀ᵃᵗ⠀ᴼᵗʰᵉʸᵐ⠀ ˢᵗʳᵉᶰᵍᵗʰᵉᶰᵉᵈ⠀ᴾᵃᵘˡ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᶜʰᵃᶰᶤ⠀ᵐᵘˢᵗ ⠀ᶰ̷ᵉ̷ᵛ̷ᵉ̷ʳ̷⠀ˡᵒᵒᵏ⠀ᵃᵗ⠀ᵐᵉ⠀ᵗʰᵃᵗ⠀ʷᵃʸ,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ʰ ᵉ⠀⠀ᵗ⠀ᵒ⠀ˡ⠀ᵈ⠀⠀ ʰ⠀ᶤ⠀ᵐ⠀ˢ⠀ᵉ⠀ˡ⠀ᶠ.⠀⠀❜
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
SwevtDelight

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ━━━━━━━━ ⠀ @TH3__KNIF3 ⠀⟨⠀✿
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ❴⠀ ✎ ⠀ ∶ ⠀ https://jpst.it/3HYba ⠀❜
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴮᵘᵗ ᵗʰᵉʳᵉ ʷᵉʳᵉ, ᵃᶠᵗᵉʳ ᵃˡˡ, ᵃ⠀⠀ᵐ⠀ᵃ⠀ᶰ⠀⠀ᵇᵒʳᶰ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴾ̤ᵃ̤ᵘ̤ˡ̤ ̤ᴬ̤ᵗ̤ʳ̤ᵉ̤ᶤ̤ᵈ̤ᵉ̤ˢ⠀ᵃᶰᵈ⠀ᵃ⠀ʷ ᵒ ᵐ ᵃ ᶰ⠀ ᵇᵒʳᶰ⠀ᴬ͇ˡ͇ᶤ͇ᵃ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᵀʰᵉᶤʳ⠀⠀ᶠ⠀ˡ⠀ᵉ⠀ˢ⠀ʰ⠀⠀ʷᵃˢ ˢᵘᵇʲᵉᶜᵗ ᵗᵒ ˢᵖᵃᶜᵉ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᵃᶰᵈ ᵗᶤᵐᵉ.⠀ᴬᶰᵈ⠀ᵉᵛᵉᶰ⠀ᵗʰᵒᵘᵍʰ⠀ᵗʰᵉᶤʳ⠀ᵒʳᵃᶜᵘˡᵃʳ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᵖᵒʷᵉʳˢ ᵖˡᵃᶜᵉᵈ ᵗʰᵉᵐ⠀ᵇᵉʸᵒᶰᵈ ᵗʰᵉ ᵘˢᵘᵃˡ ˡᶤᵐᶤᵗˢ ᵒᶠ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᵗᶤᵐᵉ ᵃᶰᵈ ˢᵖᵃᶜᵉ, ᵗʰᵉʸ ᶜᵃᵐᵉ ᶠʳᵒᵐ ʰᵘᵐᵃᶰ ˢᵗᵒᶜᵏ ❜
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
TH3KNIF3

People you may like

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ━━━━━━━━ ⠀ @TH3__KNIF3 ⠀⟨⠀✿
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ❴⠀ ✎ ⠀ ∶ ⠀ https://jpst.it/3GyFi ⠀❜
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ꜱ⠀ ɪ⠀ ꜱ⠀ ᴛ⠀ ᴇ⠀ ʀ.⠀ ᶠᵃᵗʰᵉʳ⠀ ᶤˢ⠀ᵈ̷ ̷ᵉ̷ ̷ᵃ̷ ̷ᵈ̷.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ˢʰᵒᵘˡᵈᶰ'ᵗ⠀ ʸᵒᵘ⠀ ᵍᵒ⠀ ᵇᵃᶜᵏ⠀ ᵗᵒ⠀ ᵗʰᵉ⠀ ˢ̤ᵗ̤ᵃ̤ʳ̤ˢ,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᵇᵉ ʷᶤᵗʰ ʰⁱᵐ?⠀ ᴵ'ᵐ⠀ᵃᶠʳᵃᶤᵈ ᴵ ʷᵒᶰ'ᵗ ʰᵃᵛᵉ ᵉᶰᵒᵘᵍʰ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᵗᶤᵐᵉ⠀ᵗᵒ⠀ᶠᶤˣ⠀ᵗʰᶤᶰᵍˢ⠀ᵇᵉᶠᵒʳᵉ⠀ʸᵒᵘ'ʳᵉ⠀ ᶜᵒᵐᶤᶰᵍ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴛʜɪꜱ ᴡᴏʀʟᴅ ɪꜱ ʙᴇʏᴏɴᴅ ᴄʀᴜᴇʟᴛʏ. ⠀❜
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
TH3KNIF3

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ━━━━━━━⠀ @Swevt__Delight ⠀⟨⠀♡
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ❴⠀ ✎ ⠀ ∶⠀ https://jpst.it/3Gx_b ⠀❜
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴮᵉᶜᵃᵘˢᵉ, ʰᵉ ʷᵃˢ ᵃ ᵐᵃᶰ ʷʰᵒ⠀ ᵇ̤ᵉ̤ˡ̤ᶤ̤ᵉ̤ᵛ̤ᵉ̤ᵈ⠀ᶤᶰ ᵗʰᵉ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ʀ⠀ᴜ⠀ʟ⠀ᴇ⠀ꜱ⠀ᵒᶠ⠀ᵗʰᵉ⠀ʰᵉᵃʳᵗ, ᵇᵘᵗ ᵗʰᵉ ʰᵉᵃʳᵗ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᶤˢ⠀⠀ᶰᵒᵗ⠀⠀ ̷ᵐ̷ᵉ̷ᵃ̷ᶰ̷ᵗ̷⠀⠀ᵗᵒ ⠀⠀ ʀ⠀ ᴜ⠀ ʟ⠀ ᴇ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴵᶰ ᵒᵗʰᵉʳ ʷᵒʳᵈˢ, ʸᵒᵘʳ ᶠᵃᵗʰᵉʳ ʷᵃˢ ᵃ ʷ͇ᵉ͇ᵃ͇ᵏ ᵐᵃᶰ⠀❜
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
SwevtDelight

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ━━━━━━━⠀ @Swevt__Delight ⠀⟨⠀♡
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ❴⠀ ✎ ⠀ ∶⠀ https://jpst.it/3FZ9P ⠀❜
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴼʰ, ʸᵉˢ. ˢᵒᵐᵉᵗᶤᵐᵉˢ ᶤᵗ⠀⠀ʳ ᵃ ᶤ ᶰ ˢ⠀⠀ᶠᵒʳ ʷᵉᵉᵏˢ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᵒᶰ ᶜᵃˡᵃᵈᵃᶰ. ᵂʰᵉʳᵉ ʸᵒᵘ ˢᵉᵉ ˢᵃᶰᵈ ʰᵉʳᵉ, ᶤᵐᵃᵍᶤᶰᵉ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴡ⠀ᴀ⠀ᴛ⠀ᴇ⠀ʀ.⠀ᴼᵘʳ⠀ᶜᵃˢᵗˡᵉ ˢᵗᵃᶰᵈˢ ᵒᶰ ᶜˡᶤᶠᶠˢ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ʰᶤᵍʰ⠀ᵃᵇᵒᵛᵉ⠀ᵗʰᵉ⠀ˢᵉᵃ.⠀ ᴵᶠ⠀ʸᵒᵘ⠀ ᵈ ᶤ ᵛ ᵉ ⠀ᶤᶰ,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ʸᵒᵘ⠀ᶜᵃᶰ'ᵗ⠀ʳᵉᵃᶜʰ⠀ ᵗʰᵉ⠀⠀ᵇ ᵒ ᵗ ᵗ ᵒ ᵐ. ⠀ ⠀ ❜
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
SwevtDelight

REDSTVR’s Profile PhotoBARNES ; thief with depression
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ♡
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ɴᴇᴠᴇʀ ɢɪᴠᴇ ʏᴏᴜʀ ᴡᴀᴛᴇʀ ᴀᴡᴀʏ,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ɴᴏᴛ ᴇᴠᴇɴ ꜰᴏʀ ᴛʜᴇ ᴅᴇxᴅ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀
⠀⠀
⠀⠀
ɴᴇᴠᴇʀ ɢɪᴠᴇ ʏᴏᴜʀ

You will never lose me, Paul Atreides. ⟨ ♡

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ━━━━━━━━━━━⠀ I will love you for as
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ l o n g⠀ as⠀⠀I⠀⠀b r e a t h e.⠀⟨⠀♡
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ❴⠀ ✎ ⠀ ∶⠀ https://jpst.it/3FO08 ⠀❜
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Ⅿᵘᵃᵈ'ᴰᶤᵇ⠀ᶤˢ⠀ʷᶤˢᵉ⠀ᶤᶰ ᵗʰᵉ ʷᵃʸˢ ᵒᶠ ᵗʰᵉ ᵈᵉˢᵉʳᵗ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Ⅿᵘᵃᵈ'ᴰᶤᵇ ᵐᵃᵏᵉˢ⠀ʰᶤˢ⠀ᵒʷᶰ⠀⠀ ʷ⠀ᵃ⠀ᵗ⠀ᵉ⠀ʳ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᵀʰᵉ ᶜᵒᶰˢᵗᵉˡˡᵃᵗᶤᵒᶰ ᶤᶰ ᵗʰᵉ ˢᵗᵃʳˢ ᵗʰᵃᵗ ᵖᵒᶤᶰᵗˢ ᵗᵒ ᵗʰᵉ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᶰᵒʳᵗʰ,⠀ʷʰᶤᶜʰ⠀ʷᵉ⠀ᵃˡˢᵒ⠀ᶜᵃˡˡ⠀⠀⠀Ⅿᵘᵃᵈ'ᴰⁱᵇ,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ꜱ ʜ ᴏ ᴡ ꜱ⠀ ᴜ ꜱ⠀ ᴛ ʜ ᴇ⠀ ᴡ ᴀ ʏ. ⠀ ⠀ ❜
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
You will never lose me Paul Atreides

💙

SLVRSTR’s Profile PhotoROGERS ; moony old man
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ♡
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ɪ ʀᴇᴄᴏɢɴɪᴢᴇᴅ ʏᴏᴜʀ ꜰᴏᴏᴛꜱᴛᴇᴘꜱ,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀﹝ ᴍᴏᴏɴʏ ﹞⠀ ᴏ⠀ʟ⠀ᴅ⠀⠀⠀ᴍ⠀ᴀ⠀ɴ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀
⠀⠀
⠀⠀
ɪ ʀᴇᴄᴏɢɴɪᴢᴇᴅ ʏᴏᴜʀ

BVTAFURXI’s Profile Photo❥⠀* purple moon ❪ PSYLOCKE ❫
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ♡
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀
⠀⠀
⠀⠀

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ━━━━━━━━━━━━━━━━⠀ ℒ isan al Gaib
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ❴⠀ ✎ ⠀ ∶⠀ https://jpst.it/3FuvP ⠀❜
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᵀʰᵉʳᵉ⠀ᶤˢ⠀ᶰᵒ⠀ᵒᶰᵉ ᶤᶰ ᵗʰᶤˢ ʳᵒᵒᵐ ʷʰᵒ ᶜᵃᶰ ˢᵗᵃᶰᵈ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᵃᵍᵃᶤᶰˢᵗ ᵐᵉ. ʸᵒᵘʳ ᵐᵒᵗʰᵉʳˢ ʷᵃʳᶰᵉᵈ ʸᵒᵘ ᵃᵇᵒᵘᵗ ᵐʸ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᶜᵒᵐᶤᶰᵍ. ᴮᵘᵗ ʸᵒᵘ ᵗʰᶤᶰᵏ ʸᵒᵘ ᶜᵒᵘˡᵈ ʰᵃᵛᵉ ᵃ ᶜʰᵃᶰᶜᵉ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴮᵘᵗ⠀ʸᵒᵘ⠀ᵃʳᵉ⠀⠀ᵃ ᶠ ʳ ᵃ ᶤ ᵈ,⠀ʷʰᵃᵗ ᶤᶠ ᴵ ᶜᵒᵘˡᵈ ᵇᵉ⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴛ⠀⠀ʜ⠀⠀ᴇ⠀⠀⠀⠀⠀ᴏ⠀⠀ɴ⠀⠀ᴇ⠀? ⠀ ⠀ ❜
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
ℒ isan al Gaib

Language: English